763
متغیرها را می توان به دو گروه متغیرهای کیفی و ... مثال: تعداد ... نوع متغیر با توجه به ماهیتی ...


218
به عنوان مثال، وزن یک متغیر ... به عبارت دیگر پژوهشگر، توانایی اندازه گیری متغیر کیفی را ...


814
در مدل‌سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات آن به هنگام ... مثال ‌ها ...


289
1- متغیر کمّی و کیفی. متغیر یک مفهوم است که می­تواند مشاهده ... این متغیر در مثال­های زیر روشن ...


608
انواع متغیرهای پژوهش متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله گر


483
مثال دیگر مانند رنگ سیاه ... ای، متغیر تحصیلات ... متغیرها از حالت کیفی به حالت ...


672
متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطه ... برای مثال محققی می‌خواهد رابطه میان هوش و ...


374
۱- مقیاس اسمی : متغیرهایی هستند که جنبه کیفی یک صفت را در نظر گرفته. ... مثال : متغیر نوع رنگ : ...


180
به عنوان مثال، x یک متغیر است، و در حقیقت نمادی ... ۱- متغیر کمّی و کیفی متغیر یک مفهوم است که ...


844
مثال. بررسی شیوع ... متغیر(هایی) که تاثیرگذار است؛ مصرف مواد لبنی پروبیوتیک . ... کیفی/ اسمی ...


581
متغیر مستقل و متغیر وابسته و متغیر ... براي مثال در يك طرح تحقيق كه هدف آن بررسي تأثير ...


648
چند نمونه از مثال های ... متغیر های کمی وکیفی: نوع تلفن مورد استفاده شهروندان=کیفی ...


308
برای مثال متغیر روش تدریس یک متغیر کیفی یا مقوله ای است در حالی که نمرات آزمون پیشرفت ...


245
در مدل‌سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات آن به هنگام ... مثال ‌ها ...


359
یکی از نمودار های بسیار مفید در راستای توصیف داده های نمونه در بخش آمار توصیفی، رسم نمودار هیستوگرام یک متغیر کمی بر اساس یک متغیر کیفی است.


655
... مستقل متغیر وابسته متغیر مخدوش کننده بر اساس خصوصیات متغیر متغیر کیفی متغیر ... مثال: مصرف ...


936
آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی بررسی یک مثال محاسبه فراوانی در متغیر کیفی


986
به عنوان مثال اگر یک متغیر کیفی با چهار سطح زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر ...


149
۱- متغیر کمّی و کیفی. متغیر یک مفهوم است که می­تواند مشاهده ... این متغیر در مثال­های زیر روشن ...


197
متغیر مستقل و ... دو طبقه کمّی و کیفی ... اختصاص داده می شود بعنوان مثال تعداد دانشجویان یک ...