361
متغیرها را می توان به دو گروه متغیرهای کیفی و ... مثال: تعداد ... نوع متغیر با توجه به ماهیتی ...


555
به عنوان مثال، وزن یک متغیر ... به عبارت دیگر پژوهشگر، توانایی اندازه گیری متغیر کیفی را ...


747
• مثال: بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي آموزش ( استفاده از كامپيوتر) بر ميزان ...


85
۱- مقیاس اسمی : متغیرهایی هستند که جنبه کیفی یک صفت را در نظر گرفته. ... مثال : متغیر نوع رنگ : ...


377
1- متغیر کمّی و کیفی. متغیر یک مفهوم است که می­تواند مشاهده ... این متغیر در مثال­های زیر روشن ...


530
متغیرهای کیفی و متغیرهای کمی نویسنده: عبدالرسول خان احمدی کانال تلگرام آموزش آمار متغیرها ...


827
انواع متغیرهای پژوهش متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله گر


90
در مثال اخیر، متغیر نیاز به رشد (x2) نقش تعدیل كننده بین دو متغیر x1 و y داشته و از طریق آن میزان ...


754
مثال. بررسی شیوع ... متغیر(هایی) که تاثیرگذار است؛ مصرف مواد لبنی پروبیوتیک . ... کیفی/ اسمی ...


265
در مدل سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات آن به هنگام تغییرات ... مثال ...


387
متغیر مستقل و متغیر وابسته و متغیر ... براي مثال در يك طرح تحقيق كه هدف آن بررسي تأثير ...


714
برای رسم جدول فراوانی متغیر های کیفی و متغیر های کمی گسسته ... در این مثال چون تعداد زدگی ...


846
... مستقل متغیر وابسته متغیر مخدوش کننده بر اساس خصوصیات متغیر متغیر کیفی متغیر ... مثال: مصرف ...


571
تکنولوژی آموزشی برای آموزش بهتر - انواع متغیرها - آموزش با تكنولوژی برتر آمادگی برای ...


315
چند نمونه از مثال های ... متغیر های کمی وکیفی: نوع تلفن مورد استفاده شهروندان=کیفی ...


47
کیفی; متغیر ... که قابل اندازه گیری باشند یعنی بتوانیم به آن ها عدد نسبت دهیم مثال: ...


433
به عنوان مثال، x یک متغیر است، و در حقیقت نمادی ... ۱- متغیر کمّی و کیفی متغیر یک مفهوم است که ...


584
مثال : پژوهشگری ... متغیر های خصیصه ای، در بعضی موارد، همان متغیرهای وابسته و یا متغیر کیفی و ...


375
به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر ... مثال محققی ... کیفی ...


869
در مدل سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات ... برای مثال، در یک ...