180
دوستداران محسن گيوه كش( برادر زاده احمد بلبل) تعزيه سراي سبز( مرحوم مسلم شيخ ) تعزيه در اتو


253
20-لاری کامران، مجید ابرهدری و علیرضا شریفی سودکلایی،1390 ،تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس دادههای ارتفاعسنجي ماهواره