354
... 450 نفر از پزشکان بسیجی با ... باربي مدل لباس سایز بزرگ و ... تزیین پارچه عقد ...