24
ساقه مغز مکان مراکز عصبی پایینی است. ... مخچه به انسان در آموختن مهارت‌های جدید حرکتی، مانند ...


23
قرار گرفتن مراکز عصبی در محفظه های استخوانی ... در انسان ها ۳۱ جفت عصب نخاعی وجود دارد که ...


864
دستگاه عصبی یا ... سلول‌ها را به یکدیگر یا به مراکز سراسری یا به دیگر ... انسان‌ها ۳۱ ...


907
ساقه مغز مکان مراکز عصبی پایینی ... مخچه به انسان در آموختن مهارت‌های جدید حرکتی، مانند ...


645
دستگاه عصبی به دو قسمت دستگاه ... مراکز مربوط به دریافت و ... نمود که شکل آن در انسان ...


236
در حالت کلی ، اعصاب حسی ، پیامها را به مراکز عصبی برده و اعصاب حرکتی ... در انسان 21 جفت عصب ...


50
قشر مخ در انسان به علت وسعت زیاد ... در بعضی از این بیماریها مراکز عصبی خونی می‌شوند و در ...


795
بخش حسی دستگاه عصبی محیطی، ارسال پیام عصبی رااز اندامهای حسی به مراکز عصبی ... عصبی در انسان:


686
در بعضی از این بیماریها مراکز عصبی خونی می‌شوند و ... سلول‌های عصبی در طول زندگی انسان رشد ...


264
مکانیسم تهوع و استفراغ در انسان, ... است که استفراغ باید تحت کنترل مراکز عصبی مرکزی باشد و ...


19
مکانیسم تهوع و استفراغ در انسان, ... است که استفراغ باید تحت کنترل مراکز عصبی مرکزی باشد و ...


38
مغز انسان دستگاه عصبی مرکزی قسمتی از ... در بعضی از این بیماریها مراکز عصبی خونی می شوند و ...


142
دستگاه عصبی، در تمام فعالیت ... دستورهای حسی، ابتدا به تالاموس می‌رسند و بعد به مراکز حسی ...


509
قشر مخ در انسان به علت وسعت زیاد ... در بعضی از این بیماریها مراکز عصبی خونی می‌شوند و در ...


627
بدن انسان. نـيـروی ... در اينحالت مراکز عصبی خارج از اراده و آگـاهی انسان کار می کنند، که ...


965
با استفاده از فناوری عصبی. ... در مراکز پزشکی با ... حرکتی مغز انسان را در ایجاد و ...


412
بخش حسی دستگاه عصبی محیطی، ارسال پیام عصبی رااز اندامهای حسی به مراکز عصبی ... عصبی در انسان:


980
» تصاویر آناتومی سیستم عصبی (Nervous system) انسان ... مراکز یا کلینیک های فیزیوتراپی در تهران و ...


378
بلاکهای عصبی; ... متعددی وجود دارد تا انسان را به سوی مراکز درمانی اعم از بیمارستان های ...


486
با توجه به پیچیدگی سیستم عصبی مرکزی انسان ... بنابراین این مراکز که با عنوان مولد الگوهای ...