577
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه ۱۰.۴ درصد ...


483
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار ...


309
بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.


966
بی اطلاعی از این موضوع در میان کارگران بیشتر است و ... از گروه و مزد شغل و مزد سنوات ...


651
میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ...


933
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


573
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه ۱۰.۴ درصد ...


195
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد سال 97 کارگران را برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی ابلاغ کرد.


235
مزد سال 1392 = 19485 + 1/1 × آخرین مزد شغل روزانه ... و فنی مهندسی در مورد کارگران با ...


97
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد سال ۹۷ کارگران را برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی ابلاغ کرد.


346
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد سال ۹۷ کارگران را برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی ابلاغ کرد.


940
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل:


655
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


806
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


68
افزایش 20 درصدی قانون کار در سال 97 ، حداقل دستمزد کارگران در ... مزد شغل کارگران مشمول ...


804
طبق مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار، دستمزد 97 دستمزد کارگران ... مزد شغل کارگران ...


116
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


997
کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان ... مزد شغل.


612
حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با 14درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل 812 هزار و 164 تومان تعیین و تصویب کرد.


273
علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه مزدی 97 را ابلاغ کرد.