787
جدول حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال 1393 ... مزد شغل.


840
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت ...


798
الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنابه مزد شغل. تمامی کارگران از ...


116
جدول حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال 1393 ... مزد شغل.


323
مزد سال 1392 = 19485 + 1/1 × آخرین مزد شغل ... و فنی مهندسی در مورد کارگران با ...


810
... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ... حداقل مزد کارگران باتوجه به ...


815
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 ... به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ...


28
جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شركت‌هاي خدماتي و پشتيباني در مورد كارگران با ...


980
از اول سال 1386 مزد مبنای کلیه کارگران (شامل مزد شغل گروه، مزد سنوات سال های گذشته ...


891
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


79
در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان ...


35
جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال ... مزد شغل. گروه ...


623
... 1- حداقل مزد کارگران با توجه به ... ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و ...


730
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ ... مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵= ۱۴ر۱ ...


66
کارگران قرارداد موقت بخش خدماتی کشور در سال 93 برای هر ماه کارکرد حداقل 813355 تومان و ...


623
مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.


403
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 ... به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ...


193
... دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش ... بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های ...


689
... مزد ارتباط ... مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و ...


657
وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتي در زمينه ...