340
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


114
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


172
کارگران شاغل در گروه 14 بايد روزانه ... طبقه بندی مشاغل این جدول که حاوی مزد شغل گروهها و نرخ ...


306
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


997
کارگران قرارداد موقت بخش خدماتی کشور در سال ۹۳ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳۳۵۵ ... مزد شغل.


582
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


448
میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۶ ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ...


732
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


337
کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان ... مزد شغل.


312
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1389) ...


876
حداقل مزد روزانه کارگران قرارداد ... بد بو ترین شغل دنیا


672
مزد شغل روزانه در ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی ...


403
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


548
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


738
ز اول سال 1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 درصد مزد ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران ...


839
وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي ... کارگران شاغل در گروه 14 بايد ...


366
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


209
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1389) ...


546
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی ... طبقه بندی مشاغل ...


834
3- پرداخت مزد کارگران بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل از چه ... مزد مبنای کارگران(مزد شغل و مزد ...