625
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


810
با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، کارگران ساعتی ... بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


898
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارگران فصلی ... مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


221
کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان ... مزد شغل.


953
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


931
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


919
مزد شغل روزانه در ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی ...


272
وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتي در زمينه کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال 89 ابلاغ کرد...


273
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


797
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار ...


457
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار ...


633
میزان دستمزد کارگران در ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه ...


185
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


367
از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ ... مزد ثابت مجموع مزد شغل و ...


60
از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ ... مزد ثابت مجموع مزد شغل و ...


574
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید کارگران نه مزد پلکانی می‌خواهند ... پرداختی به تبع شغل ...


392
مزد سال 1392 = 19485 + 1/1 × آخرین مزد شغل روزانه ... و فنی مهندسی در مورد کارگران با ...


385
مزد شغل گروهها و ... در جواب اگر آقا باشد حتما به او پیشنهاد می دهم بیمه کارگران ساختمانی ...


465
طبق مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار، دستمزد 97 دستمزد کارگران ... مزد شغل کارگران ...


371
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1389) ...