629
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


481
پرداخت سنوات و عیدی میانگین کارگران کارمزدی و ساعتی بر اساس مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ ...


917
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


713
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


543
کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان ... مزد شغل.


925
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1390 روزانه 6 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1389) ...


98
مزد شغل روزانه در ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی ...


768
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


158
بخشنامه حداقل دستمزد سال آینده که در آخرین چهارشنبه سال به تصویب شورای عالی کار رسید، با ...


573
برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در ... مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


469
بخشنامه حداقل دستمزد سال آینده که در آخرین چهارشنبه سال به تصویب شورای عالی کار رسید، با ...


623
برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در ... مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


943
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت ...


414
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارگران فصلی ... مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


867
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


430
جدول20گانه مزد کارگران قراردادموقت ابلاغ شد/ حداکثر روزانه؛15816 ... مزد شغل (روزانه - ریال)


304
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


249
وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي ... کارگران شاغل در گروه 14 بايد ...


117
از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ ... مزد ثابت مجموع مزد شغل و ...


600
1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ...