893
... (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ... ایثارگران در این ... را در این خصوص تهیه و ...


267
مجمع تشخیص مصلحت نظام ... به ایثارگران در مجمع تشخیص ... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ...


66
... تواند در خصوص ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ... محقق در مصوبه تشخیص مصلحت نظام ...


73
... در مجمع تشخیص مصلحت نظام ... ایثارگران در مجمع تشخیص ... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ...


852
لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران روز گذشته در ... در مجمع تشخیص مصلحت نظام ... در خصوص روند ...


809
... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ... ایثارگران در مجمع تشخیص ... مصوبه اخیر مجلس در خصوص ...


998
... در مصوبه مجمع تشخیص ... در مجمع در مورد ایثارگران ... در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...


452
... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... خود در خصوص 3 موضوع که مصوبه ... در امور ایثارگران و ...


29
ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران در ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


49
... آپارتمان ویژه ایثارگران ... و مشاركت آنان در تصميم ... امام هستم در خصوص ...


190
... در امور ایثارگران و ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ... آتی مجمع در این خصوص ...


819
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ...


657
... بنیاد شهید و امور ایثارگران در این ... در این خصوص، خود ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


675
... که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ... در خصوص ایثارگران ...


711
... که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... در خصوص عدم ... به مصوبه مجمع محترم تشخیص ...


866
... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ... از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام می ... کشور در خصوص ...


900
... جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مصوبه مجلس ... و مدعوین در خصوص طرح ...


222
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... در خصوص همسانی ... از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه ...


190
... در خصوص مصوبه مجمع تشخیص ... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... ایثارگران متن کامل مصوبه ...


469
... تواند در خصوص ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... در مصوبه تشخیص مصلحت نظام را ...