820
... و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی ... افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۶۰۰ هزار ...


350
آیا داشتن معافیت پزشکی برای استخدام، تحصیل و خروج از کشور مشکل ساز است؟


974
سقف معافیت مالیاتی موضوع ... وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع ...


498
... با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست ... معافیت های مالیاتی و عوارض ...


245
معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی حذف شود ... معافیت مالیاتی، معافیت های مالی و ...


282
معافیت‌های مالیاتی: ... و موسسات دولتی ۲- دستگاههای ... و مدارس و دانشگاه‌های دولتی ...


655
معافیت بی قیدوشرط هزینه دادرسی ... از پرداخت هزینه دادرسی برای دستگاههای دولتی ...


441
قانون معافیت مالیاتی کلیه مؤسسات ... موسسات ،سایر دستگاههای دولتی و حقوق بگیران ...


818
بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۲


270
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و ... ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی ...


705
قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ، لغو معافیتهای مالیاتی برای نهادها ...


863
قانون معافیت مالیاتی کلیه مؤسسات ... موسسات ،سایر دستگاههای دولتی و حقوق بگیران ...


732
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و ... ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی ...


307
بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ... برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی ...


649
1- عائله مندی واولاد در دستگاههای دولتی از پرداخت ... میزان معافیت مالیاتی ...


823
سازمان امور مالیاتی ... جدول معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی ...


830
معافیت مالیاتی حقوق تا یک ... و نیز سایر دستگاههای اجرائی ... ماهانه مدیران دولتی


814
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۲ بر اساس سقف معافیت مالیاتی ۱۰ ...


115
معافیت مالیاتی 95 بر اساس لایحه بودجه سال 95 در رابطه با سقف معافیت مالیاتی حقوق ...


595
معافیت مالیاتی، حقوق، سال 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95,مالیات,جدول معافیت ...