175
یکی از شرایط صحت روزه,نیت روزه است که این قصد و نیت باید تا پایان روزه ادامه داشته باشد و الا ...


126
سوال شرعی نماز,سوال شرعی راجع به نماز,سوالات شرعی نماز جماعت,سوالات شرعی راجع به نماز ...