826
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید برازنده ...


706
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حاوی ۱۴ بند و مشتمل بر یک سری «بایدها» و «نبایدها» است که اگر ...


897
تلاش در راستای اهداف دولت تدبیر و امید/ضرورت تکریم ارباب ... شفقی رعایت منشور اخلاق مداری ...


275
سیروس شفقی مطرح کرد: تلاش در راستای اهداف دولت تدبیر و امید/ضرورت تکریم ارباب رجوع و رعایت ...


729
توفیق جنابعالی را در این راه و با رعایت منشور اخلاق دولت تدبیر و ... اخلاق دولت تدبیر و امید ...


765
دولت ; دانشگاه ... دولت تدبیر و امید و در راستای ... راه و با رعایت منشور اخلاق دولت ...


792
... دولت تدبیر و امید در اولین جلسه دولت گفت: وزیران و هیات دولت این منشور ... اخلاق حرفه اي ...


260
وی با بیان این که وعده می‌دهم در دولت تدبیر و امید منزلت ... بر اساس منشور اخلاق ...


339
توفیق جنابعالی را در این راه و با رعایت منشور اخلاق دولت تدبیر و ... اخلاق دولت تدبیر و امید ...


193
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حاوی ۱۴ بند و مشتمل بر یک سری «بایدها» و «نبایدها» است که اگر ...


219
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حاوی ۱۴ بند و مشتمل بر یک سری «بایدها» و «نبایدها» است که اگر ...


366
تلاش در راستای اهداف دولت تدبیر و امید/ضرورت تکریم ارباب رجوع و رعایت منشور اخلاق مداری ...


197
... محوری دولت تدبیر و امید و در راستای اجرای ... و با رعایت منشور اخلاق دولت تدبیر و امید از ...


112
... رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاق دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ ...


99
یادداشت‌ وارده ایسنا-منطقه خراسان سیدمسعود محولاتی، مدیرکل سیاسی و امور انتخابات ...


767
... دولت تدبیر و امید و در راستای اجرای ... و با رعایت منشور اخلاق دولت تدبیر و امید از ...


837
آغاز همکاری سپاه و دولت ... تدبیر و امید و در راستای ... راه و با رعایت منشور اخلاق دولت ...


822
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ضمانت اجرای منشور ... تداوم دولت تدبیر و امید باشد ...


307
... دولت تدبیر و امید در اولین جلسه دولت گفت: وزیران و هیات دولت این منشور ... اخلاق حرفه اي ...


112
تلاش در راستای اهداف دولت تدبیر و امید ضرورت تکریم ارباب رجوع و رعایت منشور اخلاق مداری ...