466
شاید بتوان این پرسش را به‌جا دانست که آیا کند در فرهنگ معین همان کند در گویش کردی است؟