12
عدو شود سبب خير...! در یک خانه و با هم (جواب آقای جکتاجی به آقای نظامی) مصلي رشت از سكوت تا فرياد!


444
انداختن خصم در روی امیر المومنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیرالممنین علی شمشیر از دست


9
گزیده ها "عشق می ورزم پس هستم" آدمی نیست مگر اندیشه اینچنین گفت دکارت وردزوُرث این چو شنید


588
امام نقی با پسری قرار گذاشت که یک دینار به او بدهد و یک نیمه از آلت مبارک را در ماتحتش فرو کند!


757
بعُد سوم آرمان نامه ارد بزرگ فرگردبخت کم کن طمع از جهان و *«می زی» خرسند وز نیک وبد زمانه ...


826
بعُد سوم آرمان نامه ارد بزرگ فرگردبخت کم کن طمع از جهان و *«می زی» خرسند وز نیک وبد زمانه ...