304
اولين آهنگ به اسم قصه وفاست كه هم داريوش خونده،هم گوگوش،با ... قلبهاي شكسته . اي ... امروز ما ...


765
ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین... قدرت از ناتوانی سرچشمه میگیرد... یا راهی بیابیم ...


184
يا محمد وحشتم از قلبهاي ... از دست داد امروز ميان ما بود و فارسى ... ميون شهر بى چراغ ...


188
نشود فاش کسی..... - بیاد نگاهی که اشارات بین ما بود


696
ميونِ اين همه سرگردوني دل من ... اين سرزمين و قلبهاي ما ... عکس خانم گوگوش را امضاء ...


254
نشود فاش کسی..... - بیاد نگاهی که اشارات بین ما بود


520
ميونِ اين همه سرگردوني دل من ... اين سرزمين و قلبهاي ما ... عکس خانم گوگوش را امضاء ...