804
طول بدن حشره کامل 3 تا 5/3 میلی‍متر و رنگ بدن آ ‌ن زرد مایل به ... گراما استفاده می ... در بهار به ...


458
* از زنبور تریکو گراما استفاده ... در بهار به محض گرم ... از دیوار شیشه ای تعبیه شده به ...


676
بهترین ظروف نگهداری بطریهای شیشه ای با درب پیچی ... ن: آرمیلاریا ... می شود ؛ در خاک به عنوان ...