420
نتایج زنده اخبار ... احتمالا حریف براک لزنر تو رسل منیای امسال همین گلدبرگ هست. یادمه قدیم هم گلدبرگ بدجوری باهاش سرشاخ شده بود و زده بودش. این براک لزنر سگی که من دیدم عشق ریونج مچ داره! بعد از اون رسلمنیا ی چهار سال قبل که ...


821
نتایج زنده اخبار ... احتمالا حریف براک لزنر تو رسل منیای امسال همین گلدبرگ هست. یادمه قدیم هم گلدبرگ بدجوری باهاش سرشاخ شده بود و زده بودش. این براک لزنر سگی که من دیدم عشق ریونج مچ داره! بعد از اون رسلمنیا ی چهار سال قبل که ...