465
اصفهان - طالع سعد سپاهان آذر است شاخص نقشش ، سرای قیصر است


659
در اوضاع کنونی اقتصادی کشور که حجم بالایی از نقدینگی در دست مردم است و التهاب بازار سکه و ...