361
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ١٣٩٦، به میزان۴۰.۳ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.


777
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ١٣٩٦، به میزان40.3 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعن


575
در پاییز امسال ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصد اعلام شد.


560
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ١٣٩٦، به میزان۴۰.۳ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.


752
نرخ بیکاری به نسبت جمعیت بی‌کار به کل جمعیت فعال گفته می‌شود. [پیوند مرده


30
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نیز نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان 96، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 95) به میزان 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز 96) به میزان 0.2 درصد افزایش ...


619
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 95 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش 1.4 درصدی، 12.4 درصد اعلام شد.


278
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن ۰.۳ درصد کاهش یافته است.


94
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٥)، ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز١٣٩٦)، ٠.٤ درصد کاهش داشته است.


683
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12، 1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل 3 دهم درصد کاهش یافته است.


186
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن ۰.۳ درصد کاهش یافته است.


266
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٥)، ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز١٣٩٦)، ٠.٤ درصد کاهش داشته است.


348
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ١٣٩٦، به میزان۴۰.۳ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.


482
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12، 1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل 3 دهم درصد کاهش یافته است.


115
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان 91 نسبت به پاییز همان سال 1.1 درصد افزایش یافته و این نرخ در نقاط شهری 0.9 درصد و در نقاط روستایی 1.8 درصد افزایش دارد.


668
در پاییز امسال ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصد اعلام شد.


456
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٦، نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد و ... که این نرخ نسبت ...


393
نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١٥ ساله نیز حاکی از ... این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری ...


509
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۱ درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۰.۳ واحد درصدی را ثبت کرده است.


243
طلانیوز:مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را ۱۲.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان را نیز ۲۵.۲ درصد اعلام کرد.