84
اطلاعات کلی نشریه * نشریه از سال 1388 از نشریه "پژوهش در علوم ورزشی" به فصلنامه تخصصی "فیزیولوژی ورزشی" تغییر نام داده و در سال 1389 امتیاز علمی- پژوهشی دریافت نموده است. این نشریه از سال 1386 در مرکز ...


775
تغییر آدرس پست الکترونیک نشریه فیزیولوژی ورزشی ...


82
گروه مدیریت ورزشی و رسانه; گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش; نشریه فیزیولوژی ...


470
در حال حاضر در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله در گرایش مدیریت ورزشی ، 80 عنوان مقاله در گرایش رشد و یادگیری حرکتی ورزشی و 62 عنوان مقاله در گرایش طب ورزشی ...


870
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید ... ورزش- دفتر نشریه فیزیولوژی ورزشی و ...


626
نشریه های علمی - ... فراخوان استقرار در اولین مرکز تخصصی نوآوری فناوری های ورزشی ایران


699
گروه مدیریت ورزشی و رسانه; گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش; نشریه فیزیولوژی ...


439
پژوهش های فیزیولوژی و ... در فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی دانشگاه ... نشریه. صاحب ...


836
فیزیولوژی ورزشی : آسیب‌ شناسی و حرکات ... لطفاً جهت ارائة مقاله خود به سایت نشریه: ...


536
سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ... فیزیولوژی ورزشی.


226
نشریه علوم زیستی ورزشی (JSB) به اطلاع نویسندگان مقالات می رساند. براساس مصوبه شورای سردبیران مجلات isc دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مقرر گردید مبلغ 700,000 ریال جهت داوری هر مقاله و ...


322
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای نشریۀ فیزیولوژی ورزشی در بازۀ زمانی (1395ـ1388) بود. تحلیل محتوا به‌صورت کمى و به‌لحاظ پراکندگى موضوعى انجام شد.


587
نشریه علمی _ پژوهشی . ورزش و علوم زیست حرکتی . صاحب امتیاز : دانشگاه حکیم ...


722
نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی-پژوهشی است.


427
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از سال 1374 با گزینش 30 دانشجو در دوره روزانه در دل دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس گردید.


809
فصلنامه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال» نشریه رسمی «آکادمی سنجش آمادگی جسمانی شمال (sapfa)» وابسته به «مجتمع ورزشی شمال مرعش» می‌باشد.


523
فیزیولوژی ... آزمایشگاه و سالن‌های ورزشی. ... نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی


390
نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری Scientific Journals Management System


593
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. ... نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی ...


645
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر می شود اطلاعات فراخوان ژورنال و مجموعه مقالات مجله