341
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهارمین نشست از سلسله نشست های «باستان نشانه شناسی» با حضور دکتر «احمد پاکتچی»، دکتر «هادی رهنما» و دکتر «حمیدرضا ولی پور» در خانه هنرمندان ایران ...


689
نشست: باستان نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی سخنرانان: دکتر احمد پاکتچی و دکتر فیروز مهجور


595
دومین نشست «باستان- نشانه‌شناسی» با سخنرانی دکتر «احمد پاکتچی» و دکتر «عمران گاراژیان» ۷ آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.


741
نشست: باستان نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی سخنرانان: دکتر احمد پاکتچی و دکتر فیروز مهجور


601
باستان- نشانه شناسی 7 Archaeosemiotics 7 نشانه شناسی نقش برجسته های ساسانی سخنرانان: فرزان سجودی ...


672
نشست علمی «باستان نشانه‌شناسی» پنجشنبه 20 تیر در خانه ی هنرمندان ایران برگزار می شود.


138
چهارمین نشست گروه باستان شناسی و هنر با عنوان «باستان- نشانه شناسی» پنج شنبه 20 تیر و با ...


156
باستان شناسی; تاریخ طبیعی; تاریخی; تخصصی و علمی; تماشاگه; مردم شناسی;


373
نشست باستان نشانه‌شناسی. نشست علمی «باستان نشانه‌شناسی» پنجشنبه 20 تیر در خانه ی هنرمندان ...


789
... نشست از سری نشست های باستان- نشانه شناسی با عنوان «نشانه ... نشست بررسی کتاب نشانه ...


927
... نشست از سری نشست های باستان- نشانه شناسی با عنوان «نشانه ... نشست بررسی کتاب نشانه ...


591
فعالیت اندیشمندان در حوزه نظری و عملی دانش نشانه‌شناسی ... نشست تأملی باستان‌شناختی در ...


614
تألیف کتاب «نشانه‌شناسی موسیقی ... مردم شناسی، باستان شناسی ... این نشست عصر یک ...


204
نشانه های هویت جمعی در فیلم بدون توقف به دلیل ساختار هیجانی آن کمتر به چشم ... باستان‌شناسی;


68
اخبار گردشگری و میراث فرهنگی نشست نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی- باستانی با حضور استادان دانشگاه برگزار می شود.


744
باستان شناسی ... دیگر نشانه ها از این قبیل است که در ... مقاومت و جلوگیری از نشست خاک بدین ...


547
نشانه شناسی هویت جمعی ... مرضیه جعفری / نودمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و ... باستان‌شناسی;


276
باستان شناسی. ... در کف حوض دست ساخت نشست کرده و بدین ... در باستان شناسی و کشف نشانه ...


481
مشاوره و کارشناسی باستان شناسی. نشانه انتها در تشخیص ... و جلوگیری از نشست خاک بدین ...


626
موضوع این نشست «آسیب‌شناسی ... درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر ... باستان‌شناسی دوره ...