179
استان خوزستان است. خوزستان از شمال به استان لرستان، از شمال شرقی به استان اصفهان، از شمال ...