348
نفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید: فغان که بختِ من از خواب درنمی‌آید: صبا به‌چشمِ من انداخت ...


210
نفس برآمد و کام از ... صبور باید بود و کاوشگر، فراوان نیست ولی هست، چون بلبل آوای عشق را بی ...


972
فال حافظ با تفسیر کامل معنی دکلمه صوت قرائت آواز- Fortune telling based on hafez poems + yahoo messenger plugin + display fal ...


551
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید! ... و ای نفس من به جِدّ کوش در حالی که روزگارت با تو شوخی میکند.


60
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 237 : با تعبیر : نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید ... فغان که بخت من ...


780
شاعر: حافظ, شعر: نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), نفس برآمد و کام ...


476
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید,نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید شجریان,نفس برآمد و کام از ...


605
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید صبا به چشم من انداخت خاکی ...


269
3/27/2015 · Video embedded · نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید صبا به چشم من انداخت ...


675
توضیحات صفحه: جس جو مجموعه اشعار حافظ - غزلیات : نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید


164
توضیحات صفحه: جس جو مجموعه اشعار حافظ - غزلیات : نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید


842
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید. فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی ...


561
نفس برآمد و کام از تو بر نمي‌آيد فغان که بخت من از خواب در نمي‌آيد


975
حافظ, شعر: نفس برآمد و کام از تو بر ... آید فغان که بخت من از خواب در ... تو . سنگین ترین غم ...


699
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید: فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید: صبا به چشم من انداخت ...


738
نفس برآمد و کام از تو بر ... ایمیل موقت چیست؟ و چگونه یک ایمیل موقت ...


735
5/1/2015 · Video embedded · نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید . شجریان - Duration: 15:55. lili mashregh 2,441 views. 15:55. حسین علیزاده , ...


656
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید: فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید: صبا به چشم من انداخت ...


224
غزل حافظ شماره 237:غزل شماره 237 حافظ شیرازی نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آیدفغان که بخت من از ...


533
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید . صبا به چشم من ...