990
این روابط شامل نقش زن و مرد ... اجتماعی ساسانیان، توسط ... زمان در خدای ...


478
... چنان که در نقش ... در زمان ساسانیان. ... آخه مطلب در مورد جایگاه زن در زمان ...


853
ویژگی های ساسانیان. نقش زنان در ... اتلاف طبقاتی در زمان ساسانیان ... حق زن بیشک در ...


482
... هخامنشی با کشیدن نقش زن مخالف بودندکه شاید ... زن در زمان ساسانیان ...


54
در عصر ساسانیان مانند بسیاری از ادوار تاریخی، خانواده نقش ... زن در عصر ساسانی ... در ...


354
در بررسی نقش و جایگاه زن در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران ساسانیان ... در زمان گردیانوس ...


865
در هنگام فرمانروایی ساسانیان، زن ایرانی ... عصر ساسانی در نقش رستم ... زمان را باید ...


921
... عصر ساسانی در نقش ... رایج ساسانیان به زن ... دین در زمان ایجاد خود ...


58
زن و مرد در تاریخ ایران ... در نقش‌هایی که ... ساسانیان در زمان ساسانیان ...


28
پلوتارک مورخ یونانی در مورد شرایط ایران در زمان ... زن در چارچوبی ... به نقش‌های بی ...


843
در زمان کوروش زن حامله ... زن در ایران ... کوروش نقش مهمی را بازی کرد. در این اثر ...


613
پلوتارک مورخ یونانی در مورد شرایط ایران در زمان ... زن در چارچوبی ... به نقش‌های بی ...


187
... میدهد که زن در زمان ... ای که اغلب در نقش زن های نشسته ... در بین ساسانیان;


957
نقش سیمرغ در زمان ... » ساسانیان ... نقش سیمرغ بر حاشیه ی لباس خسرو دو در نقش برجسته ی ...


795
در هنگام فرمانروایی ساسانیان، زن ایرانی ... عصر ساسانی در نقش رستم ... زمان را باید ...


72
... تنها نقش زن مشهود است. در فلات ... در زمان باستان ... قبل از ساسانیان نیز ...


704
... ابیاتی در مورد نقش زنان در جامعه ی ... از فردوسی، زن در زمان ساسانیان، موجودی ...


733
در بررسی نقش و جایگاه زن در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران ساسانیان ... در زمان گردیانوس ...


908
تا پیش از پیدایش حکومت هخامنشی یعنی در زمان مادها ... ی از نقش زن در تخت جمشید ...


480
در زمان ساسانیان که دین زرتشت ... پایه و ارزش مدارج نقش هایی که زن در جامعه ایفا می ...