202
این روابط شامل نقش زن و مرد، رسوم ازدواج ... در همین زمان در خدای‌نامه که تاریخ رسمی کشور ...


834
... چنان که در نقش برجسته ... جایگاه زن در زمان ساسانیان ... در زمان ساسانیان مردم ...


198
در زمان بهرام گور ... این روابط شامل نقش زن و مرد ... در قلمرو ساسانیان در قفقاز، زبان ...


997
بررسی و مطلبی از مقام زن در دوره ساسانیان ... نقش نمایش در فرهنگ ... حرز ودعای آن زمان را باید ...


768
درحجاریهای دوره ساسانی نقش زنان بسیار دیده می ... اوج مقام و منزلت زن در زمان ساسانیان ...


305
با اینکه آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان ... در نقش رستم، نقش ... ساسانیان به زن ...


707
قیومیت بنیاد خیریه ، آتشکده و خانواده در زمان ساسانیان; ... ای که اغلب در نقش زن های نشسته ...


140
این روابط شامل نقش زن و مرد، رسوم ... زمان در خدای‌نامه ... بوده که در دوره ساسانیان به ...


225
ویژگی های ساسانیان. نقش زنان در ... اتلاف طبقاتی در زمان ساسانیان ... حق زن بیشک در ...


290
حکومت هخامنشیان حکومت هخامنشی هخامنشیان,زن در دوره ... در زمان مادها دختر ... از نقش زن در تخت ...


7
حکومت هخامنشیان حکومت هخامنشی هخامنشیان,زن در دوره ... در زمان مادها دختر ... از نقش زن در تخت ...


608
این پژوهش به مطالعۀ نقش و جایگاه زن در دورة ... دولت ساسانیان) ... زن در گذر زمان ...


129
در زمان كوروش زن حامله ... پرین ، دختر قباد ، مشاور امور قضایی ساسانیان بود و ... نقش زن در ...


132
در زمان ساسانیان به همت این ... دوم آن را برای زن محبوب خود شیرین بنا ... اول در نقش ...


232
ساسانیان ۲۵ قوانین زن در اوستا ... آیین های زمان ... بررسی نقش زن در ایران باستان بعد از ...


848
«آنچه مورخان درباره محدودیتهای زن در دوره ی ... اگر هم شاهانی در این زمان بودند که ...


948
اختلاف طبقاتی در زمان ساسانیان وجود نداشته و ... در هنگام فرمانروایی ساسانیان، زن ایرانی از ...


85
... شکار نقش بسته است، در ... آنها در قایقی دیگر چند زن ... ایران در زمان ساسانیان به ...


101
بلوچستان در زمان ساسانیان: ... نکاتی از نقش پنهان زن در گستره پنج قرن تاریخ عشایر بلوچ « از ...


688
نقش زن در ایران ... برم دلک در ده کیلومتری شرق شیراز با سه نقش برجسته از زمان ساسانیان ...