442
با این‌حال ... مقدار تفاوت بین نقاط شروع دو نمودار آنقدر کم ... نظریه آشوب شاخه‌ای از ...


740
این توپ با ضربه بسیار کمی، بسته به اینکه ... روی نمودار، مقداری ... مقدمه‌ای بر نظریه آشوب ...


208
... نظریه آشوب ... باشند و حتی بفهمند که نظریه آشوب با Chaos ... ناگهان نمودار اين تغييرات ...


813
7/4/2009 · نظریه آشوب در مبحث ... یک دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی هر ... وی با استفاده از یک ...


59
پس از مطالعات جدی تر و عمیق تر و شبیه سازی جو جهان، آنان به نتیجه ای رسیدند که مهم ترین شعار نظریه آشوب نام گرفت: پروانه ای در آفریقا بال …


724
در یک تحلیل سری زمانی اولین مرحله رسم نمودار داده هاست. با امتحان و ... رابطه با تئوري آشوب ...


954
در این راستا، با توجه به قابلیت فراوان نظریه آشوب و مدل ... صحیح شیب نمودار بعد ...


847
نظریه آشوب. ... یک دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی هر ... نظم و آشوب» با طرح نظريه «آشوب ...


67
در این راستا، ابتدا با استفاده ... مربوط به نظریه آشوب و تکنیک ... نمودار میانگین ...


33
روی نمودار، مقداری ... ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تاکید بر نظریه آشوب و ...


467
یک دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی هر روز راس ساعت ... پاور پویینت سمینار با موضوع نظریه آشوب ...


869
علاوه بر مطالبی که ذکر شد ،تئوری آشوب ، با ارائه نظریه ... دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی ...


210
اما در پاییز سال دوم ناگهان نمودار این ... شعار نظریه آشوب ... توان با نظریة ...


319
نظریه آشوب به مطالعه ... با کمک نظریه آشوب ... در موتور و استخراج نمودار گشتاور ...


604
تحلیل و پیش بینی جریان ترافیک در شهر تبریز با استفاده از نظریه آشوب ... نمودار فضای فاز آونگ ...


11
نظریه آشوب نظریه آشوب، به شاخه‌ای از ریاضیات و فیزیک گفته می‌شود که مرتبط با سیستمهایی است که دینامیک آنها در برابر تغییر مقادیر اولیه، رفتار بسیار حساسی نشان می دهد؛ به طوری که رفتار‌های ...


67
مقاله نظریه آشوب ... کمی سازی مرجعها نتیجه گیری نظریه آشوب پیچیدگی جهان در تضاد با ... نمودار ...


620
"نظریه آشوب و ... تلقي مي شدند با تئوري آشوب ... یک دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی ...


610
اثر پروانه‌ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود.


632
اما در پاییز سال دوم ناگھان نمودار این ... وی با استفاده از یک ... ترین شعار نظریه آشوب ...