947
... (داده های) ... آزمون همبستگی بین داده های اسمی با ... متغییر کمی و چند متغییر کیفی ...


650
در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های ... کیفی، داده‌های ... همبستگی ها ...


243
در تحقیقات میدانی، حجم زیادی از داده های آماری ... میان آنها همبستگی ... دو متغیر کیفی ...


262
متغیرها به دو دسته بزرگ کمی یا Quantitative و کیفی یا Qualitative ... طراحی جدول مرور یافته های ...


358
آموزش روش تحقیق و پایان نامه علمی - تحقیق کمی و کیفی و داده های کمی و کیفی - آموزش فلسفه ...


523
سنجش و اندازه گیری - انواع روش های تحقیق - مبانی، روش ها و تکنیک های سنجش واندازه گیری ...


886
متغیرها را می توان به دو گروه متغیرهای کیفی و ... های پوسیده ... آوری داده ها ...


854
... مقادیر کیفی یا ... آوری داده های ناشی ... ای از همبستگی های دو متغیر ...


373
دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده ... همبستگی ، پس ... همبستگی های دو ...


694
آزمون های اس پی اس اس ( spss ) آزمون های t آزمون t به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین ...


424
مباحث مدیریت - وبلاگ شخصی پیمان باقرنژاد - تعریف علم و انواع روش های تحقیق کمی و کیفی ...


873
متغیرها را می توان به دو گروه متغیرهای کیفی و ... های پوسیده ... آوری داده ها ...


363
همبستگی, ضريب همبستگي, ضريب همبستگي پيرسن, ... انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss


521
ضریب همبستگی پیرسون (به انگلیسی: Pearson Correlation Coefficient)، روشی پارامتری است و برای داده ...


4
ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا ... در بعضی از تحقیقات بدست آوردن داده های فاصله ...


474
داده های مربوط به معدل دانشجويان از نوع Scale می باشند. ... آزمون ضريب همبستگی. همبستگی


931
کیفی 2. کمی. این دو بیش از 20 تفاوت دارند. ... تحلیل داده های ثانوی secondary data analysis ب) ...


112
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌ای ... یکی از مزیت‌های ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب ...


247
چه باید کرد؟ - داده‌های کیفی - این وبلاگ خصوصی تقریبا علمی وکاملا غیر سیاسی است از ...


14
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در ... انجام مدل های تحلیل پوششی داده ...