235
پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجهٔ اول از طریق گردآوری داده‌های ... های کیفی و ...


12
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ... کیفی مانند جنس ... (داده های) ...


927
بررسی کیفیت آب مخزن سد مارون با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی آب، بهبهان، خوزستان


585
با توجه به اهمیت آب­های زیرزمینی در بخش شرب و کشاورزی، شبیه­سازی و پیش­بینی تغییرات کیفی آن از نیازهای روزافزون بشر محسوب می­گردد.


235
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ... کیفی مانند جنس ... (داده های) ...


196
• دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ... ای از همبستگی های دو متغیر ...


316
داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند: الف: داده های اسمی ... آزمون ضریب همبستگی ...


179
اسپکتروسکپی همبستگی ... اما قبل از تحلیل کمی، تحلیل کیفی داده‌های مربوط به ساختارهای ...


596
الف.روش مشاهده ب.روش همبستگی ... و داده های دست دوم ... ای از روش های کیفی محض ...


557
بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی


208
بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی


509
در آمار استنباطی روش های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل داده های ... میان آنها همبستگی ... کیفی ...


264
دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده ... ای از همبستگی های دو متغیر ... کیفی . روش ...


64
ارزیابی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کیفی ... نشان داده است که مسکن ... همبستگی پیرسون ...


881
امروزه با گستردگی داده های خام در رشته های مختلف علمی تحلیل ... ضریب همبستگی و ... کنترل کیفی


468
ضریب همبستگی پیرسون: به منظور تعیین میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی با مقیاس های فاصله ای یا نسبی از این معیار استفاده می شود.


992
نتایجبیانگرهمبستگیقویداده‌­های ... پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور ...


675
تحلیل داده های رتبه بندی ... ضریب همبستگی; تحلیل مولفه های ... یکی از روش های تحقیق کیفی، تحلیل ...


19
ضریب همبستگی پیرسون (به انگلیسی: Pearson Correlation Coefficient)، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.


955
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع ... آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت ...