855
در تحقیقات میدانی، حجم زیادی از داده های آماری به ... همبستگی وجود دارد ... دو متغیر کیفی باشند ...


678
... (داده های) ... آزمون همبستگی بین داده های اسمی با کمی ... چند متغییر کمی و چند متغییر کیفی ...


255
داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند: الف: داده های اسمی ... آزمون ضریب همبستگی ...


271
داده های مستقل را در ... از رگرسیون های کیفی ... از ضریب همبستگی می توان شدت و ...


537
انواع ضرايب همبستگی برای تحلیل داده های کیفی در جداول توافقی 2x2: ... مقایسه دو ضریب همبستگی ...


779
سنجش و اندازه گیری - انواع روش های تحقیق - مبانی، روش ها و تکنیک های سنجش واندازه گیری، پژوهش ...


200
به عنوان مثال، در مطالعه همبستگی بین ... داده های ... های مختلف آن کیفی است و ...


972
معمولا پرسشهای زیادی درباره اینکه چگونه باید داده های کیفی را تحلیل و تفسیر کرد پرسیده می شود.


861
پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجهٔ اول از طریق گردآوری داده‌های ... های کیفی و ...


42
تحقیق همبستگی یکی از روش‌های تحقیق توصیفی ... داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند:


643
... آماری بر پایه همبستگی و تغ از بین کلیه ... و تغییرات داده های کیفی با word دارای 13 ...


569
Chi 2 Corrilation Test آزمون همبستگی کای دو: به نام خدا دو بخش از آزمون های همبستگی را در نرم افزار spss ...


987
آموزش روش تحقیق و پایان نامه علمی - تحقیق کمی و کیفی و داده های کمی و کیفی - آموزش فلسفه علم ...


883
روش های تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی (qualitative, quantitative and mixed methods) بیش از یک قرن بود که جانبداران روش ...


149
... و تغییرات داده‌های کیفی آب ... متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده های کیفی ...


10
همبستگی, ضريب همبستگي, ضريب همبستگي پيرسن, نمودار پراکنش, ... داده کاوی; الگوریتم های فرا ...


901
تحلیل داده های مصاحبه ونتیجه ... انواع پژوهش های کیفی: ... فیلم آموزشی همبستگی کانونی در spss;


282
ضریب همبستگی شدت رابطه ... انجام تحلیل های آماری با ... ارسال روش تجزیه و تحلیل داده ها جهت ...


689
تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین ارتباط بین پراسنجه‌های کیفی آب و فلزهای سنگین در نمونه ...


978
بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات ...