26
... (داده های) ... آزمون همبستگی بین داده های اسمی با کمی ... چند متغییر کمی و چند متغییر کیفی ...


56
در تحقیقات میدانی، حجم زیادی از داده های آماری به ... همبستگی وجود دارد ... دو متغیر کیفی باشند ...


126
انواع ضرايب همبستگی برای تحلیل داده های کیفی در جداول توافقی 2x2: ... مقایسه دو ضریب همبستگی ...


892
داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند: الف: داده های اسمی ... آزمون ضریب همبستگی ...


650
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی ... کیفی مانند جنس ... که داده های ما به ...


963
Chi 2 Corrilation Test آزمون همبستگی کای دو: به نام خدا دو بخش از آزمون های همبستگی را در نرم افزار spss ...


643
... و تغییرات داده‌های کیفی آب ... متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده های کیفی ...


311
آموزش روش تحقیق و پایان نامه علمی - تحقیق کمی و کیفی و داده های کمی و کیفی - آموزش فلسفه علم ...


766
روش های تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی (qualitative, quantitative and mixed methods) بیش از یک قرن بود که جانبداران روش ...


837
معمولا پرسشهای زیادی درباره اینکه چگونه باید داده های کیفی را تحلیل و تفسیر کرد پرسیده می شود.


45
همبستگی, ضريب همبستگي, ضريب همبستگي پيرسن, ... انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss


398
سنجش و اندازه گیری - انواع روش های تحقیق - مبانی، روش ها و تکنیک های سنجش واندازه گیری، پژوهش ...


303
ضریب همبستگی پیرسون (به انگلیسی: Pearson Correlation Coefficient)، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با ...


902
آزمون های کیفی. ... مستقل، نسبی یا نرمال باشند باید از همبستگی ... نظرات پس از تایید نشان داده ...


959
... همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی. ... چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده ...


962
برای داده های جمع آوری ... کتاب روش تحقیق کمی و کیفی روش های ... روش تحقیق توصیفی همبستگی


252
دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده ... همبستگی ، پس ... از همبستگی های دو ...


923
... ندارد اما اگر همبستگی های محاسبه شده ... کیفی محقق به کسب ... آوری داده های ناشی ...


142
* آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ... در طبقات دو متغیر کیفی ... را که در بین داده‌های یک ...


567
ب- بررسی رابطه در شاخص های کیفی - بررسی همبستگی و ضریب ... بررسی رابطه در داده های کیفی ( داده ...