430
... با تروریسم صهیونیستی و ... لبنان:برای مقابله با تروریسم صهیونیستی وداعشی باید متحد شویم .


374
وزیرخارجه لبنان:برای مقابله با تروریسم صهیونیستی وداعشی باید متحد شویم . ... مقابله با ...


620
وزیرخارجه لبنان:برای مقابله با تروریسم صهیونیستی وداعشی باید متحد شویم . ... مقابله با ...


373
وزیرخارجه لبنان:برای مقابله با تروریسم صهیونیستی وداعشی باید متحد شویم . ... مقابله با ...


81
وزیرخارجه لبنان:برای مقابله با تروریسم صهیونیستی وداعشی باید متحد شویم . ... مقابله با ...