128
شرکت کیسون به عنوان یکی از شرکت های خصوصی فعال در صنعت پیمانکاری از نیروهایی با مشخصات زیر ...


277
شماره ملی : * شماره ملی را وارد نمایید: حرف اول نام : * حرف اول نام را وارد ...


921
مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح وظایف موقعیت های ...