187
وزیر تحصیلات عالی افغانستان وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع ...


758
افغانستان کرسی عضویت ... بشری وزارت شهرسازی و مسکن اعلان ... تا در سایت انترنتی csjobs.gov ...


898
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله | ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو The Ministry of the Interior is responsible for Afghanistan's police forces, other internal security forces, and Afghanistan's counter-narcotics force ...


439
نتیجه تحقیقاتی است که از طرف آمریت جندر وزارت شهرسازی و مسکن ... ملکی افغانستان، آمر ...


436
افغانستان کرسی ... تخنیکی it در وزارت شهرسازی و مسکن با ... نشر در ویب سایت رسمی وزارت ...


262
سایت های مرتبط ... جمله کمیتۀ سویدن، در افغانستان و پاکستان ... وزارت اقتصاد در رابطه قرار داد ...


166
کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکوی افغانستان. ویب سایت ... رادیو آزادی وزارت معارف افغانستان ...


164
وزارت احيا و انکشاف دهات ... هاي مبرم مردم دهات افغانستان ... ویب سایت وزارت احیا و ...


717
وزارت ماليه ترتیب ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ... جلسۀ مجمع عمومی سهمداران د افغانستان ...


972
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در اجرای رسالت ملی خود متعهد است تا با ... سایت های ...


269
از عموم همکاران وزارت شهرسازی و مسکن ... ویب سایت کمیسیون ... افغانستان بوده و با ...


988
آیا ویب سایت وزارت احیا و انکشاف ... دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ...


40
بورسیه های وزارت معارف افغانستان ... پایدار، شهرسازی، مدیریت ... را از ویب سایت ...


371
He subsequently joined the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan, serving as Political Counselor at the Permanent Mission of Afghanistan to the United Nation in New York.


47
وزارت امور شهرسازی. ... سیک ها و هندوهای افغانستان نامزد واحد برای ولسی جرگه معرفی ...


577
ویب سایت جدید ... ساختمان افغانستان برشنا شرکت، امروز پس از ختم کار به وزارت انرژی و ...


886
اطلاعیه وزارت صنعت و تجارت و اتاق صنایع و معادن افغانستان; ... مدیر عمومی املاک وزارت و یا ...


811
محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه Internal Coordinator SME تاریخ ختم: Jun 04, 2018 وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند: رهنمایی ...


326
معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره ... کلیه حقوق این وب‌سایت برای وزارت راه و ...


265
سایت های مرتبط ... فارمت اعلان برای سایت وزارت کشور: افغانستان وزارت: زراعت آبیاری...