103
... وزارت شهرسازی ... به آدرس ویب سایت زیر ... حوزات علمیه افغانستان از سوی نهاد بین ...


186
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور ... معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله با سفیر ...


621
وزارت ماليه ترتیب و ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ... رئیس جمهور افغانستان با مشاور امنیت ...


864
ویب سایت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان; ویب سایت وزارت ... مدیر تادیات وزارت ...


417
... تورخم ولایت ننگرهار وزارت ... ویب سایت های رسمی ... دوایر دولتی افغانستان.


1000
ویب سایت جدید ما را ... اسلامی افغانستان . ... و 20 پروژۀ هایدروپاور کوچک مربوط به وزارت ...


930
کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکوی افغانستان. ویب سایت های ... وزارت معارف با امضای قراردادی به ...


35
... سفیر جمهوری چک مقیم افغانستان در مقر وزارت تجارت و ... رســــا" وزیر وزارت ...


297
سایت های مرتبط ... جمهوری اسلامی افغانستان ... اطلاعات عامه وزارت امور خارجه در کنفرانس ...


768
به ویب سایت وزارت مخابرات و ... هدف حکومت افغانستان ایجاد یک فضاومحیط سیاسی با ثبات و ...


5
وزارت معادن بعنوان وزارت کلیدی و ... سایت های ... اسلامی افغانستان محترمه نرگس ...


556
آیا ویب سایت وزارت احیا و انکشاف ... انکشاف صنایع روستایی افغانستان توسط انجنیر نصیر احمد ...


970
جمهوری اسلامی افغانستان ... وزارت امور شهرسازی: ... ویب سایت رسمی ریاست عمومی اداره ...


29
پیام وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان; ... مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر ...


249
سایت های مرتبط; ثبت ... وزیر امور مهاجرین خواهان توجه سفارت افغانستان در اتریش ... وزارت امور ...


556
سایت های مرتبط ... از روز ملی نیرو‌های امنیتی و دفاعی افغانستان، در وزارت عدلیه بزرگداشت ...


835
وزارت امور شهرسازی. وزارت امور ... کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور شهر سازی ...


341
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در اجرای ... سایت های مرتبط ... وزارت صحت عامه ...


432
... ویب سایت برای وزارت ... در سایت وزارت امور شهرسازی ... در افغانستان،در ویب سایت ...


140
وزارت اقتصاد | افغانستان. ... سایت های ... ٣٢٠ ميليون دالر كشور استراليا به افغانستان ...