363
پایتخت ایران در این دوره، شهر ... ایران در دورهٔ ساسانیان، تأثیر زیادی بر فرهنگ روم گذاشت. تأثیر ساسانیان تنها محدود به مرزهای ایران نبود، تأثیر آن‌ها به هند، چین، اروپای غربی و آفریقا هم می‌رسد. ساسانیان نقشی برجسته در ...


485
اشکانیان:اولین پایتخت اشکانیان قوچان، اردستان در زمان اردوان چهارم، صددروازه همدان و ایذه و تیسفون. ساسانیان:شهر گور، بیشاپور، تیسفون، همدان، شوشتر، کرمانشاه، کازرون


476
قلمرو ساسانی بعد از انقراض سلسله اشکانیان سلسله ساسانیان روی کار آمد.اردشیر پاپکان شخصی بودکه به دشمنی با اردوان پنچم برخاست و پایه های حکومت ساسانی را پایه ریزی کرد.سلسله ای که از سال...


871
نام سلسله ساسانیان از ساسان گرفته شده بود.پایتخت ایران در آن زمان تیسفون بود که در بغداد بود.بعد از رو کار آمدن ساسانیان ایران رفته رفته بزرگ می شد به طوری که به عزمت ایران در دوران هخامنشیان ...


590
دولت ایران در زمان ساسانیان از نظر نظامی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به جایگاهی رسید که در تاریخ این ملت، نظیر آن دیده نمی‌شود.


693
موسیقی در زمان ساسانیان. علم موسیقی به علت اهمیتی که در دوره ساسانی یافت، توانست به حد اعلای خود برسد، به گونه ای که کشیشان و روحانیان بزرگ مسیحی از امپراتوری رم شرقی برای فراگرفتن آهنگ های موسیقی ایرانی به پایتخت ایران ...


245
پایتخت ساسانیان تاریخ شاهنشاهی ساسانی با بنای یک شهر و یک کاخ آغاز شده است. مطابق روایت طبری ، پی‌ریزی اردشیر خوره (فیروزآباد کنونی) بود که تقریباً در سال 225 میلادی منجر به قطع رابطه فرمانروای یاغی ، اردشیر بابکان ، و ...


69
تاریخچه ایران در زمان ساسانیان ... پایتخت ایران در این دوره، شهر تیسفون در نزدیکی بغداد (آن زمان نام روستایی کوچک در نزدیکی تیسفون بوده؛ که نامش به ظاهر، از یکی از نامهای بغ داد یا بخشوده خدا؛ و یا باغِ داد دوره ساسانی ...


889
نقشه ایران در زمان ساسانیان جلد 4، چهارمین نقشه از مجموعه 16 برگی نقشه های تاریخی، ایران می باشد. نقشه ای جغرافیایی، تاریخی، سیاسی که موقعیت ایران را در زمان ساسانیان …


885
۲۱ کاخ کسری در تیسفون - دوره ی ساسانیان ( پایتخت ایران در دوره اشکانی و ساسانی که اکنون در خاک ایران نیست!) (حدود ۷ سال پیش)


187
۲۱ کاخ کسری در تیسفون - دوره ی ساسانیان ( پایتخت ایران در دوره اشکانی و ساسانی که اکنون در خاک ایران نیست!) (حدود ۷ سال پیش)


680
ایران - موسیقی در زمان ساسانیان - اینجا ایران است


978
اگرچه تیسفون پایتخت ساسانیان بود، اما سلوکیه هم به دست فراموشی سپرده نشد و در این دوره توسط ساسانیان، <وه اردشیر( >شهر خوب اردشیر) خوانده شد و به مرکزیتی نظامی ‌بدل شد. در سال ۲۳۸ میلا‌دی ...


497
در این زمان عدد جانوران و آدمی ‌آنقدر زیاد شد که دیگر جایی باقی نماند. خداوند زمین را... تاریخ تمدن ایران باستان / ساسانیان. اسفند ۵, ۱۳۹۶ . ابوالقاسم فردوسی طوسی. بر پایهٔ دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال ۳۲۹ ...


277
مقوله پایتخت یا مرکزیت سیاسی در ایران ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است.


275
کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان در مورد شخصیت خسروپرویز چنین نوشته‌است: خسرو پرویز خود را انسانی جاودان در میان خدایان و خدایی توانا در میان آدمیان می‌نامید. وی مردم را حقیر می‌شمرد و برای اندوختن ثروت مردم و ...


631
پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود. در آن زمان بغداد نام منطقهٔ کوچکی در نزدیکی تیسفون بود. خود نام «بغداد» یک نام ایرانی است که در زمان ساسانیان به آن منطقه نهاده شد.


234
در کتاب های تاریخ ایران زمان آمدن آريایى‌ ها به ايران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آريایى‌ ها هنگامی که به فلات ايران رسيدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به ...


379
پایتخت ایران در این دوره، شهر تیسفون در نزدیکی بغداد (آن زمان نام روستایی کوچک در نزدیکی تیسفون بوده؛ که نامش به ظاهر، از یکی از نامهای بغ داد یا بخشوده خدا؛ و یا باغِ داد دوره ساسانی ریشه ...


584
بعدها در زمان ساسانیان اردشیر اقامتگاه خود را از گور یا فیروز اباد فعلی به تیسفون و سلوکیه و بیشاپور و دستگرد انتقال ... این شهر در زمان چند خاندان پادشاهی پایتخت رسمی ایران بوده است. فردوسی در شاهنامه از وجود شهر استخر ...