181
ورزش; فرهنگ و ... ايران در مقايسه با کشورهايي که او ذکر کرد، يکي از پيشرفته ترين و پرتحرکترين ...