229
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... مـــا تـــا آخــر ...


804
ما برای این چادر داریم می‌رویم! بیمارستان از مجروحین پر شده بود ، حال یکی از آنها خیلی بد ...


690
بی رنگی اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی ...


821
اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش ...


209
خط فاصله - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


258
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی نمی هراسد ...


892
6/9/2013 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م.ا


959
6/9/2014 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م. ...


111
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش ...


624
روایتگر - پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد...


736
رهگذر - اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر،پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه ...


435
خط فاصله - فعالیتهای انجمن حجتیه از تاسیس تا 17 شهریور 1357 - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد ...


146
پرستویی که مقصد را در کوچ می دید... من بچه شاه عبدالعظیم هستم و درخانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ ...


767
پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش ...


453
پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش ...


511
افسر سایبری - اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر ، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ...


395
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش نمی هراسد. شهید سید مرتضی ...


408
پرستویی که مقصد را در کوچ می‌بیند، از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد. ای شهید، ای آنکه بر کرانه ...


25
آن صمیمیت و محبتی که بین فرمانده و فرمانبران لازم است وجود داشته باشد، آن اساسی‌ترین عنصری ...


353
پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی آشیانه اش نمیهراسد پس اگر مقصد پرواز قفس ویران ...