368
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


336
در اکثر حوضچه‌های آرامش برای اتلاف انرژی از پرش هیدرولیکی ... پرش هیدرولیکی را در حوضچه ...


483
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از ... انرژی مخرب در پرش هیدرولیکی مستهلک می شود ...


440
بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش ... کنترل پرش هیدرولیکی روی حوضچه های با ...


164
شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سد ... شبیهسازی عددی پرش هیدرولیکی درحوضچه ...


861
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه ... هدف از این پژوهش مطالعه پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش ...


769
مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش. ... پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش ...


488
... پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش ... پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش همراه با ...


290
... پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر ... فشار در طول حوضچه آرامش در ...


5
حوضچه آرامش : ... با توجه به منحني انرژي مخصوص افت انرژي در پرش هيدروليکي چگونه محاسبه مي ...


50
حوضچه آرامش : ... با توجه به منحني انرژي مخصوص افت انرژي در پرش هيدروليکي چگونه محاسبه مي ...


850
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است منجر ... حوضچه آرامش ...


679
... حوضچه های آرامش پرش هیدرولیکی پرش ... مستطیلی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش پرش ...


277
... شروع پرش هیدرولیکی در قسمت شیبدار کانال ... های هیدرولیکی از جمله حوضچه های آرامش ...


359
... بررسی آزمایشگاهی ساختار های چند ضلعی در پرش هیدرولیکی ناشی ... در حوضچه های آرامش ...


713
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از ... در حالتیکه پرش هیدرولیکی در دوردست اتفاق ...


528
شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به ... جریان در حوضچه آرامش ... پرش هیدرولیکی و ...


140
پرش هیدرولیکی جریان متغیر ... جدیدی از حوضچه آرامش با آستانه ... در حوضچه با آستانه ...


600
مقاله بررسی عددی جریان پرش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش با استفاده از یک مدل عددی حجم محدود


333
طول پرش هیدرولیکی اغلب به ... در تحقیق حاضر، خصوصیات پرش نوع b در حوضچه آرامش سرریز اوجی ...