492
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


314
اثرات پرش هیدرولیکی در سازه های ... کنترل پرش در حوضچه های آرامش. کنترل محل تشکیل ...


668
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از ... انرژی مخرب در پرش هیدرولیکی مستهلک می شود ...


988
در اکثر حوضچه‌های آرامش برای اتلاف انرژی از پرش هیدرولیکی ... پرش هیدرولیکی را در حوضچه ...


767
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه ... هدف از این پژوهش مطالعه پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش ...


132
... پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش ... پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش همراه با ...


232
مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش. ... پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش ...


458
شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سد ... شبیهسازی عددی پرش هیدرولیکی درحوضچه ...


965
دانلود مقاله حوضچه های آرامش با پرش ... در کانال مستطیلی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش پرش ...


300
مقاله حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها ... مخرب در پرش هیدرولیکی مستهلک ...


855
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از ... در حالتیکه پرش هیدرولیکی در دوردست اتفاق ...


364
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است منجر ... حوضچه آرامش ...


390
حوضچه آرامش : ... با توجه به منحني انرژي مخصوص افت انرژي در پرش هيدروليکي چگونه محاسبه مي ...


856
... پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر ... فشار در طول حوضچه آرامش در ...


811
... حوضچه های آرامش پرش هیدرولیکی پرش ... مستطیلی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش پرش ...


462
... در حوضچه های آرامش ، بهره گیری از جریانهای چرخشی قوی ناشی از پرش هیدرولیکی است که در اثر ...


381
... شروع پرش هیدرولیکی در قسمت شیبدار کانال ... های هیدرولیکی از جمله حوضچه های آرامش ...


297
طول پرش هیدرولیکی اغلب به ... در تحقیق حاضر، خصوصیات پرش نوع b در حوضچه آرامش سرریز اوجی ...


778
... بررسی آزمایشگاهی ساختار های چند ضلعی در پرش هیدرولیکی ناشی ... در حوضچه های آرامش ...


393
پرش هیدرولیکی جریان متغیر ... جدیدی از حوضچه آرامش با آستانه ... در حوضچه با آستانه ...