221
... باشد و در سونو دوم با سندرم ترومبلی اشتباه نشود . - اگر درهفته هفتم پل جنيني ديده ...


354
فتال پل در بارداری یعنی ... بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به ...


221
پل جنيني ديده مي شود هنوز ضربان قلب ديده نمي شود. CL=4cm تخمدانها اكو و ابعاد طبيعي ...


507
... و در هرسه مرتبه گفته شده كه قلب جنين مشهود نمي باشد اما كيسه زرده و پل جنيني تشكيل ...


284
07.06.2010 · بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که ... (مثلا در مادران ديابتي و يا ناهنجاري‌هاي جنيني) ...


641
فتال پل جنین چیست ... بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان ...


707
تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل ... فتال پل یا پل جنینی یا طناب ...


637
كسي ميدونه ديدنه فتال پل در ٥هفته و ٥روز طبيعي هست يا ... دكتر گفت پل جنيني ديده ...


849
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در ...


428
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در ...


147
كسي ميدونه ديدنه فتال پل در ٥هفته و ٥روز طبيعي هست يا ... دكتر گفت پل جنيني ديده ...


410
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي ... ايجاد اختلالات جنيني، در سه ...


398
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در ...


4
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در ...


513
... زير دلم ١٦مهر رفتم پيش دكتر خودم و سونو واژينال انجام داد و گفت پل جنيني ديده ميشه ...


905
من باردارم و هفت هفته هستم.سونو دادم بهم گفتند كه پل جنيني تشكيل نشده و تخمك بارور ...


956
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در ...


946
علت انفجار در سر پل حیدرآباد ...


832
آمينوسنتز و نمونه‌گيري از پرزهاي جنيني نيز دو روش تهاجمي است كه تحت سونوگرافي به ...


355
... روز تشخيص داد و نوشته ساك حاملگي نرمال با سايز ١٣ ميلي ديده شد ولي پل جنيني ديده ...