376
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (زادهٔ ۵۴۰ در نیشابور ...


113
... اشعار عطار | عطار نیشابوری ... خط زیبایی نوشته شده است و دارای داستان ها و پندهای آموزنده ...


413
عطار » پندنامه . ای ... امیدوارم با عمل کردن به پندهای عطار،این عارف ...


474
... کتاب اسرارنامه اسرارنامه یکی از مثنوی‌های مسلم‌السند فریدالدین عطار نیشابوری ... پندهای ...


516
شرح حال عطّار نیشابوری. ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از آنجا که از قلوبی پاک برخاسته است ...


323
آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در ... رسد چنانکه بسیاری از پندهای آنها با ...


428
اشعار عطار نیشابوری. اشعار وحشی ... مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.


822
شیخ عطار نیشابوری. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، از بزرگان مشایخ تصوف ایران در قرن ششم ...


488
... «سـعدی نـامه»و «پند نامه»نامیده شده است.پندهای ... عطار نیشابوری ... عطار از قدیم ...


476
اشعار عطار نیشابوری. اشعار وحشی ... خیام نیشابوری: بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است


584
· در آثار عطار نیشابوری: برغ (بند جلوی ... از داستان ها و پندهای شیرین فارسی می باشد ...


985
عطار نیشابوری عطار از شعرا و ... اشعار فارسی ،سخنان عارفان ،پندهای بزرگان، عکس دانش ...


254
عطار سیمرغ ... روز بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری گرامی ... به شاهنامه و پندهای ...


304
... پس از ارائه پندهای داستان به ... ست از عطار نیشابوری که به زبان ... الطّیر عطار ...


980
حکایت حکمت آموز بهلول و هارون الرشید- برگرفته از کتاب مصیبت نامه عطار نیشابوری ... پندهای ...


701
برخی عیناً در مثنوی‌های عطار نیشابوری همچون ... اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این ...


676
مرد به خود آمد و گفت ای پرنده دانا پندهای تو بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من بگو.


460
آرش کامور آلبوم «عطار» را به یاد عطار نیشابوری منتشر می کند


645
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - پندهای نظامی گنجوی در مخزن الاسرار 3 ... گلچین غزلیات عطار نیشابوری.


450
زندگینامه عطار نیشابوری ثبت نام و ورود به سایت ...