259
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رباعیات خیام،عطار،مولوی،... - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی ...


5
امیدوارم با عمل کردن به پندهای عطار،این عارف ...


586
این تذکره اساساً معطوف و ناظر به بیان پندهای اخلاقی و ... را که عطار نیشابوری در توصیف ...


680
«بوستان»سعدی نیز به‌ نـامهای‌:«سـعدی نـامه»و «پند نامه»نامیده شده است.پندهای بزرگانی ...


100
عطّار نیشابوری ... را برای سوء استفاده ریاکاران مذهبی و حاکمان فراهم ساخته است و پندهای ...


168
در کنار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ... از داستان ها و پندهای شیرین فارسی می باشد ...


275
برخی عیناً در مثنوی‌های عطار نیشابوری همچون ... اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این ...


791
پند مندی قصد دارد مرجعی برای پندهای بزرگان ...


722
همراه با قصه گویی در خانه فرهنگ شهروندان: منطق الطیر به زبان ساده برای کودکان


481
╔═════════ ೋღ ღೋ ═════════╗ عطار نیشابوری ... بسیاری از پندهای آنها با ...


594
╔═════════ ೋღ ღೋ ═════════╗ عطار نیشابوری ... بسیاری از پندهای آنها با ...


550
کتاب تذکرة الاولیاء مشهورترین اثر عطار نیشابوری می‌باشد ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از ...


708
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (زادهٔ ۵۴۰ در نیشابور ...


386
شیخ‌ مشرف‌الدین‌ ابن‌ مصلح‌ بن‌ عبدا شیرازی‌ موسوم‌ به‌ شیخ‌ سعدی‌ از بزرگ‌ترینzw


394
اشعار خیام نیشابوری. اشعار مهدی اخوان ... مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.


837
عطار نیشابوری ... اشعار فارسی ،سخنان عارفان ،پندهای بزرگان، عکس دانش آموزان امیدوارم ...


868
صفحه شخصی تیمور مالمیر، دکترای تخصصی .، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و ...


602
گلچین اسرارنامه عطار نیشابوری. گلچین غزلیات فروغی ...


652
عطار نیشابوری در تاریخ ... عطار در تمام این آثارحکایات و تمثیل‌ها و پندهای عرفانی بسیاری ...


83
مجموعه ای پندهای اخلاقی و عرفانی عطار نیشابوری به زبان ساده شعر پارسی