213
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رباعیات خیام،عطار،مولوی،... - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب - اشعار عرفانی شعرای بزرگ


212
فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از شاعران و ... پندهای زیبا از ...


515
امیدوارم با عمل کردن به پندهای عطار،این عارف ...


323
آرامگاه عطار نیشابوری,عکس ... عطار در تمام ای آثار حکایات و تمثیل ها و پندهای عرفانی ...


842
این تذکره اساساً معطوف و ناظر به بیان پندهای اخلاقی و ... را که عطار نیشابوری در توصیف ...


666
در کنار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ... از داستان ها و پندهای شیرین فارسی می باشد ...


647
عطار نیشابوری ... اشعار فارسی ،سخنان عارفان ،پندهای بزرگان، عکس دانش آموزان امیدوارم ...


132
با نظر عطار تا چه اندازه موافق ... کتاب ارزشمند عطار نیشابوری. ... پندهای زندگی ...


580
برخی عیناً در مثنوی‌های عطار نیشابوری همچون ... اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این ...


749
عرفان پویای عطّار بی‌اعتنا به سرنوشتِ انسان‌ها نیست. عطّار نیشابوری در مثنوی‌ها و دیوان خود نگرشِ انتقادیِ خاصی دارد و هم جامعه، هم حاکمان و هم …


683
پند مندی قصد دارد مرجعی برای پندهای بزرگان ...


120
╔═════════ ೋღ ღೋ ═════════╗ عطار نیشابوری ... بسیاری از پندهای آنها با ...


617
کتاب تذکرة الاولیاء مشهورترین اثر عطار نیشابوری می‌باشد ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از ...


368
کتاب ارزشمند عطار نیشابوری. منطق الطیر یکی از برترین مثنوی های عطار است که می ... پندهای ...


620
«بوستان»سعدی نیز به‌ نـامهای‌:«سـعدی نـامه»و «پند نامه»نامیده شده است.پندهای بزرگانی همچون: انوشیروان و بزرگمهر‌ در‌«شاهنامهء‌»فردوسی، «قابوس نـامه»و«مـرزبان نامه»و متون دیگر آمده است.


32
صفحه شخصی تیمور مالمیر، دکترای تخصصی .، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کردستان


244
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - گلچین پند و اندرز بزرگان (مجموعه 4 ) - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب - …


986
برای دیدن زندگی نامه ی او به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.... فردوسی حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی


514
به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 10، اجرای جلسات قصه گویی توسط کارشناس برنامه از کتاب منطق الطیر شیخ نویدالدین عطار نیشابوری به زبان ساده که بازنویسی این اثر صورت پذیرفته است و ...


777
اشعار خیام نیشابوری. اشعار مهدی اخوان ... مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.