445
نام و لقب. نام پوریای ولی آن چنان‌که دانسته شده، پهلوان محمود خوارزمی متخلص به قجالی است.


880
نقل احوال و اقوال اهل درد، آنها را كه نه مرد راهند، مرد مي كند، مردان را شير مرد مي كند، شير ...


574
باز هم محرم آمد با داستان ها و افسانه های جالب و مضحکش. بدون مقدمه می روم سر اصل مطلب.