126
چرایی افزایش ماموران پلیس در معابر ... حضور پلیس در سطح شهر باعث افزایش ... پلیس در سطح شهر ...


348
... شمار مأموران پلیس در سطح ... را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و ...


547
... شمار مأموران پلیس در سطح ... خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در ... پلیس در معابر شهر ...


441
... پلیس در سطح معابر و ... افزایش شمار مأموران پلیس در ... شمار مأموران پلیس در سطح ...


398
... شمار مأموران پلیس در سطح ... خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در ... پلیس در معابر شهر.


597
... مأموران پلیس در سطح معابر و ... چرایی افزایش ماموران در ... انتظامی در شهر ...


530
چرایی افزایش ماموران پلیس در معابر شهر ... را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح ...


318
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و ... افزایش ...


601
... ماموران پلیس در ... پلیس در معابر شهر . رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ...


46
... در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام به ...


73
... پلیس در سطح معابر و ... افزایش شمار مأموران پلیس در ... شمار مأموران پلیس در سطح ...


167
... ماموران پلیس در ... پلیس در معابر شهر . رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ...


858
... و خنثی در معابر ... دلیل افزایش حضور ماموران پلیس در سطح ... پلیس در سطح شهر باید ...


307
... شمار مأموران پلیس در سطح ... افزایش حضور ماموران پلیس در ... پلیس در سطح شهر باید ...


369
... شمار مأموران پلیس در سطح ... خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در ... پلیس در معابر شهر ...


103
در اجرای این طرح ماموران ... در همین زمینه: پلیس با ... درباره چرایی افزایش ماموران در ...


208
چرایی افزایش ماموران پلیس در معابر شهر ساجدی‌نیا با اعلام کاهش 11 درصدی سرقت ...


268
... پلیس و . دلیل حضور گسترده پلیس و “یگان ویژه” ناجا در سطح شهر ... موجود در بازار ...


686
این کلمات هورمون استرس را افزایش می‌دهند; سرما در ... ها در پایتخت ... شورای شهر ...


140
چرایی افزایش ماموران پلیس در معابر شهر. ... این کشور در شهر 'سورابایا' به ...