235
... از قطره هاي اشک مصنوعي ... مصنوعي‌ استفاده‌ کنند. کساني‌ که ... بايد از کار در ...


263
بهتر است تم شام کساني که از ... وخيم کنند. استفاده از ماسک ... ۴ بار از قطره اشک مصنوعي ...


173
... از قطره هاي اشک مصنوعي ... مي کنند. جراح با استفاده از ... استفاده کنيد. چه کساني ...


823
... كننده بايد از قطره هاي ... عمر می کنند. استفاده از لنز ... که از قطره هاي اشک مصنوعي ...


579
چه کساني داوطلب ... تعقيب مي کنند. جراح با استفاده از ... ليزيک از قطره هاي اشک مصنوعي ...


463
... از قطره هاي اشک مصنوعي ... مي کنند. جراح با استفاده از ... استفاده کنيد. چه کساني ...


447
موضوع مهم توجه به اين نکته است که ما چه کاري ... استفاده کنند. ... استفاده از اشک مصنوعي هم ...


470
... ندارد، چه کساني بايد براي در ... مي کنند. برخي از زنان از ... مصنوعي مي تواند ...


415
با رشد شير خوار ، قدرت ديد او بهتر ميشود.براي رشد و تکامل بينائي بايد ... از عينك محافظ ...


845
همراه با تشویق، توصیه می‌شود که والدین از پیامد استفاده کنند. ... از قطره کلروسدیم ... چه بايد ...


223
چه کساني در خطرند؟ ... که در اين صورت از اشک مصنوعي يا ... زمان استفاده از قطره، بيماري خاموش ...


175
... از قطره هاي اشک مصنوعي ... مي‌کنند. استفاده صحيح از آنتي ... و ما بايد هر چه ...


710
... عمر می کنند. استفاده از لنز ... که از قطره هاي اشک مصنوعي فاقد ... بايد از لنزهاي ...


673
... بايد قبل از استفاده ... استفاده کنيد. چه کساني ... از قطره هاي اشک مصنوعي ...


279
... مطلقاً نباید از آنها استفاده کنند. ... براي چه کساني ... توانيد از قطره هاي اشک مصنوعي ...


194
از چشم مصنوعي چه ... بنابراين استفاده از آن بايد با ... است که از قطره هاي اشک مصنوعي فاقد ماده ...


519
... داريد و با چه کساني هم ... كشته شده» از لفظ شهيد استفاده مي ... بايد از آقاي علايي ...


887
عطسه ، آبريزش بيني ، سوزش و خارش گلو ، ريزش اشک از ... زا استفاده مي کنند. ... بايد از آن ماده ...


963
چه كساني بايد مورد ... قبل از استفاده از قطره دوم 3 ... چون میگفت اگه یه قطره اشک از چشمای تو ...


909
همچنین با تجویز پزشک می ‌توان از قطره‌های ... مصنوعى استفاده از آب ... ها بايد از ...