4
1201 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زمین شناسی. زمین شناسی – چینه، رسوب و فسیل شناسی، نفت


845
ریشه لغوی نام کلسیت از کلمه لاتین کالکس (Calx) به معنی آهک سوزان گرفته شده است. سیستم تبلور


795
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


438
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1