353
آهان... اینم بگم که من میگوی سوخاری رو فقط اول فصل میگو که میگوی تازه توی بازار هست درست میکنم.


604
يه روز بچه ها گرم گرفته بودن و داشتن در مورد يه موضوعي كه من بهش دقت نداشتم صحبت ميكردن يه ...