146
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... ونزویلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


126
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... ونزویلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...