122
... از اغاز عملیات کشت غلات ... اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... کشت غلات پاییزه در سطح ...


18
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


982
برداشت چغندر قند در سرپل ذهاب آغاز شد ... کشت به علت تنوع زیستی در ... که در این اراضی ...


906
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


526
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


507
عملیات کشت چغندر قند در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد ... کشت محصول چغندرقند در ...


605
... سطح زیر کشت انار در ... آغاز فصل برداشت انار در ... برداشت انار از باغات نجف آباد آغاز شد ...


34
... عملیات کشت غلات ... کاشت غلات پاییزه در اراضی ... کشاورزی شهرستان البرز آغاز شد


93
کشت غلات در اراضی قصرشیرین اغاز شد . ... از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح 11هزار و 500 ...


847
بهترین رقم گندم برای کشت در ... گندم آبی در اراضی ... شهرستان قصرشیرین آغاز خواهد شد.


366
... جهاد کشاورزی قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح ... بیرجند کشت شد. ...


994
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


447
... از آغاز عملیات کشت غلات ... قصرشیرین، از آغاز ... شد آغاز نشست اوپک در ...


1000
برداشت چغندر قند در سرپل ذهاب آغاز شد ... کشت به علت تنوع زیستی در ... که در این اراضی ...


171
... قصرشیرین ... کاشت غلات پاییزه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. ...


477
عملیات کشت چغندر قند در مزارع کشاورزی شهرستان آبیک آغاز شد ... کشت محصول چغندرقند در ...


593
... سطح زیر کشت انار در ... آغاز فصل برداشت انار در ... برداشت انار از باغات نجف آباد آغاز شد ...


720
... عملیات کشت غلات ... کاشت غلات پاییزه در اراضی ... کشاورزی شهرستان البرز آغاز شد


41
بهترین رقم گندم برای کشت در ... گندم آبی در اراضی ... شهرستان قصرشیرین آغاز خواهد شد.


910
آغاز کشت غلات در ... نظری یادآور شد: در کشت ... گراوندی اقلام گندم و جو کشت شده در اراضی ...