128
چـِکُسْلُواکی نام کشوری بود که از ۱۹۱۸ تا ۱۹۹۲ در اروپای شرقی وجود داشت و سپس به دو کشور ...


469
این کشور از غرب با جمهوری ... در ۱ ژانویه ۱۹۹۳، چکسلواکی به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد.


217
در سال 1993 کشور چکسلواکی با توافق دو طرفه به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. اسلواکی عضو ...


226
جمهوری چک (Czech Republic) کشوری در اروپای مرکزی است که در دهه ۱۹۹۰ از کشور بزرگ چکسلواکی جدا شد.


438
اسلواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است.این کشور از غرب با ... از چکسلواکی ...


925
جمهوری اسلواکی کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه ۹۰ در کنار کشور چک, کشور چکسلواکی را ...


605
جمهوری اسلواکی کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه 90 در کنار کشور چک، کشور چکسلواکی را تشکیل ...


592
جمهوری اسلواکی کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه ۹۰ در کنار کشور چک، کشور چکسلواکی را ...


338
تاریخ تاریخ استقلال این کشور: ۱ ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی است. تقسیمات کشوری. شهرهای مهم ...


654
در سال 1993 کشور چکسلواکی با توافق دو طرفه به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد.


920
تاریخ تاریخ استقلال این کشور: ۱ ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی است. تقسیمات کشوری. شهرهای مهم ...


945
در سال 1993 کشور چکسلواکی با توافق دو طرفه به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد.


647
به گزارش ویرلن: جمهوری اسلواکی در اول ژانویه ۱۹۹۳ و به دنبال تجزیه کشور چکسلواکی سابق به دو ...


386
کشور اسلواکی کشوری محصور به خشکی در ... تاریخ استقلال اسلواکی ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی ...


525
تاریخ استقلال و جدایی این کشور از چکسلواکی در یکم ژانویه 1993 می باشد.


732
جمهوری اسلواکی کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه ۹۰ در کنار کشور چک، کشور چکسلواکی را ...


475
معرفی کشور اسلواکی و توضیح ... اسلواکی تا سال 1993 همراه با چک کشور چکسلواکی را تشکیل می داد که ...


719
از این رو طی دو کنفرانس با حضور رهبران پنج کشور عضو ... دنیای غرب همچنان که چکسلواکی را در ...


2
جمهوری اسلواکی کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه 90 در کنار کشور چک، کشور چکسلواکی را تشکیل ...


933
جمهوری اسلواکی ( Slovakia ) کشوری در اروپای مرکزی است که تا دهه 90 در کنار کشور چک، کشور چکسلواکی...