678
کلیسای "یاری خدا" در محله‌ نو‌کلن برلین، هر یک‌شنبه برای ایرانیانی که قصد مسیحی شدن دارند ...


734
‌روز یک‌شنبه‌ی گذشته (۴ اوت) چهارده ایرانی در کلیسای "یاری خدا" در برلین، به دین مسیح گرویدند.


452
Posts about کلیسای ... های برلین جمعیت نوکیشان ... ها ایرانی در کلیسای «یاری خدا» در محله ...


451
دویچه وله : کلیسای "یاری خدا" در محله‌ نو‌کلن برلین، هر یک‌شنبه برای ایرانیانی که قصد مسیحی ...


55
در برخی محله‌های برلین جمعیت نوکیشان این دو ... ده‌ها ایرانی در کلیسای "یاری خدا" در محله ...


244
به گزارش « محبت نیوز» به نقل از خبرگزاری آلمان، کلیسای “یاری خدا” در محله‌ نو‌کلن برلین ...


71
صدها نفر از مسلمانان ایرانی و افغان در یکی از کلیساهای پایتخت آلمان به مسحیت گرویدند.


513
روزنامه «ویلت» آلمان نوشته بر اساس اطلاعات ۱۸ تا ۲۰ کلیسای ... برلین شرکت می ... کلیسای «یاری ...


536
صدها نفر از مسلمانان ایرانی و افغان در یکی از کلیساهای پایتخت آلمان به مسحیت گرویدند.


672
به گزارش « محبت نیوز» به نقل از خبرگزاری آلمان، کلیسای “یاری خدا” در محله‌ نو‌کلن برلین ...


719
صدها نفر از مسلمانان ایرانی و افغان در یکی از کلیساهای پایتخت آلمان به مسحیت گرویدند.


208
به گزارش « محبت نیوز» به نقل از خبرگزاری آلمان، کلیسای “یاری خدا” در محله‌ نو‌کلن برلین ...


297
صدها نفر از مسلمانان ایرانی و افغان در یکی از کلیساهای پایتخت آلمان به مسحیت گرویدند.


120
در برخی محله‌های برلین جمعیت نوکیشان این دو ... ده‌ها ایرانی در کلیسای «یاری خدا» در محله ...


643
در برخی محله‌های برلین جمعیت نوکیشان این دو ... ده‌ها ایرانی در کلیسای “یاری خدا” در محله ...


662
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر ...


126
«محبت نیوز» – سرانجام پس از کشمکشهای فراوان، اداره مهاجرت سوئد “شهرزاد ساکیانی” پناهجوی ...


916
به گزارش خبرگزاری آلمان، نوکیشان چهره کلیسای محله “اشتگلیتس” برلین را کاملن دگرگون کرده ...


165
در برخی محله‌های برلین جمعیت نوکیشان این دو کشور ... شدن ده‌ها ایرانی در کلیسای «یاری خدا ...


612
افزون بر این، به گفته «انیته کورشوس» از مقامات ارشد کلیسای ... برلین شرکت می ... کلیسای «یاری ...