701
... خواهد هیچ سرباز آمریکایی به سوریه ... سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود ...


450
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک آمریکا انجام شود.


61
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک آمریکا انجام شود. ... حتی اگر حمله ...


315
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود.


398
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


683
یک سرباز وظیفه - 52. یک سرباز وظیفه - 52. دبلیو ...


266
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


575
یک سرباز در تصادف پی کی با گشت پلیس ...


40
... آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که پاکستان به ... کرد و به کمک عربستان وی را در ...


200
... طالبان 30 درصد خاک ..... انجام مطالعات ... سرباز آمریکایی ... اگر ... اگر به ما حمله شود، جنگ در ...


355
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک ما انجام شود .


202
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


221
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود.


430
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


727
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


22
یک سرباز وظیفه - 52. یک سرباز وظیفه - 52. دبلیو ...


468
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


288
یک سرباز در تصادف پی کی با گشت پلیس ...


485
... آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که پاکستان به ... کرد و به کمک عربستان وی را در ...


128
... طالبان 30 درصد خاک ..... انجام مطالعات ... سرباز آمریکایی ... اگر ... اگر به ما حمله شود، جنگ در ...