406
... و تربیه، فرهنگ و ... برای این کمیسیون، توسعه و تامین ... سازمان جهانی یونسکو در ...


554
از زمانی که سازمان جهانی یونسکو اولین کنگره بین الملی خویش را با عنوان “فرهنگ: کلید توسعه ...


25
... 1982)؛ کمیسیون جهانی فرهنگ و ... در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و در ...


494
... راه نشر و توسعه دانش به ... در مقیاس جهانی و مقابله با ... وزارت فرهنگ و ارشاد ...


193
انجمن ترویج علم ایران، امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه» و ...


598
به علاوه، با این موضوع توسط کمیته جهانی توسعه و محیط عناوین ... کمیسیون جهانی محیط زیست ...


830
حاصل ارزیابی میان مدت دهه تاسیس کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه ... جهانی فرهنگ و توسعه ...


216
در میان مطالب توجیهی پیشنهادهای «کمیسیون جهانی مربوط به ... کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه را ...


514
همشهری آنلاین - دکتر علی‌صباغیان: فرهنگ‌ هم‌ زمینه‌ توسعه‌ و هم‌ عامل‌ فراموش‌ شده‌ در ...


382
... امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... توسعه فعالیت های کمیسیون ... روز جهانی ...


276
در این مکتبها اغلب با نگاهی اقتصادی به فرایند توسعه، فرهنگ و سیاست ... (رشد کمیسیون جهانی ...


658
در این مقاله ضمن ارایه تعاریفی چند از فرهنگ و نقش ... ، از فرهنگ تا توسعه ... جهانی فرهنگ ...


168
کمیسیون ملی یونسکو از ۱۹۴۵ تاکنون در جهت پیشبرد علم و کاربرد علم در زمینه توسعه دانش و ظرفیت ...


498
گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه «برپایه مفهوم ... تکثرگرایی، تهران کمیسیون ملی ...


126
گروه مجلس و شورا: عضو کمیسیون فرهنگی ... پایتخت گروه فرهنگ و ... سال 97 در توسعه حمل و ...


514
روز جهانی علم,علم در خدمت توسعه,علم در خدمت صلح,علم و توسعه,علم و صلح,روز علم


423
... فرهنگ در فرایند توسعه، «کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ ... زمینه فرهنگ و توسعه» به ...


329
گزارش هفتمین جلسه کمیسیون پیوست ... توسعه فرهنگ که توسط ... میراث جهانی در زمینه فرهنگی و ...


586
گردشگری پایدار,توسعه پایدار گردشگری,گردشگری و توسعه ... فرهنگ ملل arrow_drop ... کمیسیون جهانی ...


366
مطالعات تعیین و تبیین اهداف و سیاست های توسعه فرهنگ ... کمیسیون های تخصصی ... جهانی و سازمان ...