992
کمیسیون حقوق ... بررسی نقش فرهنگ در توسعه ... در مورد ارتباط فرهنگ و توسعه را ارائه می کند و ...


718
... راه نشر و توسعه دانش به ... در مقیاس جهانی و مقابله با ... فرهنگ و ارشاد ...


241
... 1982)؛ کمیسیون جهانی فرهنگ و ... در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و در ...


480
... ، تصویب ، دولت ، کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه ... توسعه فرهنگی ، گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ ...


950
در سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ... سیاست و فرهنگ تفکیک نموده و از ... کمیسیون ملی ...


831
مراسم بزرگداشت روز جهانی ورزش در خدمت صلح و توسعه ... و کمیسیون ... و زنان را از فرهنگ ...


207
... علم و توسعه,علم و ... و ‌توسعه. از سال 1380، کمیسیون ملی ... بندی جهانی و عملکرد و ...


427
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ... کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ ... سپهر فرهنگ .


617
- کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه (1377). ... مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.


541
... کمیسیون‌ جهانی ... فرهنگ‌ و توسعه ، ‌نظارت‌ و کنترل‌ رویدادهایی‌ که‌ بر وضعیت‌ فرهنگ ...


948
... آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی ... از رشد و توسعه ... بانک جهانی، حمل و نقل را ...


650
اداره فرهنگ کمیسیون ملی ... اهداف توسعه ... ، کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی ...


295
... (کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه : ... در فصل نهم گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه آمده است: ...


275
... (رشد کمیسیون جهانی محیط زیست و ... «کمیسیون جهانی در زمینه فرهنگ و توسعه» به ریاست خاویر ...


920
... فرهنگ و ادب ... رییس کمیسیون قضایی و ... رشد و توسعه جوامع بشری ...


134
فرهنگ و اندیشه ... ششم توسعه در کمیسیون ... امروز این کمیسیون پس از 3 ساعت بحث و گفت‌وگو ...


379
توسعه; فرهنگ; ... به شیلی رفت و اولین رئیس «کمیسیون اقتصادی ... جهانی محیط زیست و توسعه).


798
سازمان فرهنگ و ارتباطات ... نقش کمیسیون فرهنگی مجلس در توسعه فعالیت های فرهنگی بین المللی ...


625
درآمدي بر محيط زيست و توسعه : ... است کمیسیون جهانی محیط ... اکولوژی و فرهنگ هر زیست ...


845
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی ... ششم توسعه و ... جلب مخاطب جهانی و انتقال فرهنگ ...