949
کلنی ضعیف سالم ،بیمار کندو به نوزما و کنه واروآ و لوک ابتدا کلنی کاملا درمان ،روش های تقویت کلنی کندوهای ضعیف در بهار و افزایش تخمریزی ملکه داروهای تقویتی


335
در صورت ضعیف ... به شرطی که زنبورای کارگر بتونن اونارو پوشش بدن 4-ادغام کردن با کندوی ضعیف ...


693
روش ادغام دو کندو ادغام و متحد کردن کندوها ادغام کندوی ضعیف با کندوی قوی بهترین روش ادغام کلنی کندوی زنبور عسل زمان مناسب برای هم بو کردن زنبور و ادغام کندوها


1000
کنگان میزبان 9 هزار کندوی عسل ... جمعیت های قوی بیشتر و جمعیت های نسبتا ضعیف كمتر تغذیه می شوند.


439
به محض استقرار کندوی ضعیف روی کندوی قوی تر، زنبورهای طبقه پائین از راه سوراخ های روزنامه ...


639
از کارهای زنبورداری در پاییز, ادغام کلنی های قوی با ضعیف است. باید توجه داشت که از ادغام دو کلنی ضعیف یک کندوی قوی به وجود نمی آید و از نظر اقتصادی هم مقرون به


173
ملکه های دو کندوی ضعیف که قصد ادغام آنها را داریم پیدا نموده و ملکه ضعیفتر و پیر تر را از بین ...


525
زنبورستان - کنترل دمای کندو - نکات نایاب و کلیدی در زنبورداری، بحث و سوال و جواب


244
قبل از شروع کارزنبور داری اصول و ضوابطی را بدانید. قدرت جمعیت ها:تا می توانید جمعیت را قوی کرده و قوی نگه دارید .اگر جمعیت را خواستید تقویت کنید از روش های تقویت کلنی های ضعیف استفاده کنید


505
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .


398
10 – تا حد امکان سعی شود کندوی ضعیف در زنبورستان نداشته باشید.(


647
4 - تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


50
۱ - از کجا معلوم که اون کندوی ضعیف به چه دلیل ضعیف شده .


785
قبل از شروع کارزنبور داری اصول و ضوابطی را بدانید. قدرت جمعیت ها:تا می توانید جمعیت را قوی کرده و قوی نگه دارید .اگر جمعیت را خواستید تقویت کنید از روش های تقویت کلنی های ضعیف استفاده کنید


117
در صورت ضعیف ... به شرطی که زنبورای کارگر بتونن اونارو پوشش بدن 4-ادغام کردن با کندوی ضعیف ...


389
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .


90
برای این کار یک کندوی خالی آماده ... برای تقویت از شفیره هایی که میخان متولد بشن به کندوی ضعیف ...


702
زنبور داری - تقویت کلنی های ضعیف - مسائل و مشکلات مربوط به زنبورداری و تبادل نظر


545
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


165
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .