884
و فرمود: «کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و دینارک؛(۱۰) بر عمر (و زمان) ...


280
اساس پیامبر(ص) فرمود: «کُن عَلی عُمرِکَ اَشَحُّ مِنک عَلی دِرهَمِکَ وَ دِینارِک؛ در ...


988
یا أباذرٍّ، کنْ عَلی عُمْرِکَ أَشَـحَّ مِنْکَ عَلی دِرْهـَمِکَ وَ دیـنارِکَ(۲)


305
اینجانب علی شیرین لیسانس کتابداری وفوق ليسانس مديريت آموزشی،مدرس دوره های آموزشی کتابداری ...


435
... «کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، در مورد حفظ عمر خود بخیل‌تر از پول ... امام علی ...


782
قالَ رسول الله صلی الله وعلیه وآله وسلم:کُن عَلی عُمرِکَ أشَحَّ مِنکَ عَلی دِرهَمِکَ وَ ...


821
... هر چه را که نفعی برایت ندارد ترک کن و در مورد چیزی که به تو ... کن علی عمرک اشح علی ...


897
12. یا اباذر: کن علی عمرک اشح علی درهمک و دینارک. ای ابوذر: بر عمر خود بخیل تر از دهم و دینارت ...


894
... «کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و ... علی(ع) فرمود:«انّ عمرک عدد انفاسک و علیها رقیبٌ ...


827
... «کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، در ... دانلود 6 کتاب ارزشمنددرباره امام علی ...


784
... «کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، در ... دانلود 6 کتاب ارزشمنددرباره امام علی ...


757
یا اباذر کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک ». «‌ ای ابوذر!


658
«علی (ع): ان عمرک و قتک الذی ... صرف درهم و دینار خویش بخیل تر باش «کن علی عمرک اشح منک علی ...


264
کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و ...


93
با اباذر، کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و دینارک: ای ابوذر!


47
علی(ع) فرمود: «الفرصة سریعة الفوت، و بطیئته العود؛5 فرصت به سرعت می گذرد و به کندی برمی گردد. ...


966
کُنْ عَلی عُمرِک اَشَحّ مِنْ دِرهمِک ودینارِک؛ ای ابوذر! در مورد عمر خود حریص تر از پول و ...


232
علی (ع) فرمود: ... و فرمود : « کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک ؛ برعمر ( وزمان )


281
... شود به من عطا کن، و هرگاه عمرم ... «کُن عَلی عُمرِکَ اَشَحُّ مِنک عَلی ... علی (علیه ...


904
... «کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و ... علی(ع) فرمود: «انّ عمرک عدد انفاسک و علیها رقیب ...