784
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


628
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با الزام ارزیابی محیط زیستی پروژه های شهری میسر است


562
صنعت و محیط‌زیست از محورهای اصلی توسعه‌ی پایدار هر کشور است. صنعتی شدن سکه ی دو رو است که یک طرف آن ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، امکانات مدرن برای مردم و طرف دیگر آن اثرات صنعت و صنعتی شدن روی ...


159
شهرها یک پدیده پویا و زنده می‌باشندکه برای سلامتی ساکنین و حفظ بقاء خود به کیفیت محیط شهری مطلوب نیاز دارند.


828
زیستگاه انسانی هنگامی می‌تواند بیشترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست‌محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و...


17
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.


694
کیفیت محیط شهری و کیفیت مبلمان شهری و کاربرد مبلمان شهری و کاربرد محیط شهری و اهمیت محیط شهری در مبلمان شهری و تولید کننده مبلمان شهری و تزئینات محیط شهری


52
شهرها پدیده­ای پویا و زنده­اند که سلامتی ساکنان و حفظ بقای آن­ها نیازمند کیفیت مطلوب محیط شهری است.


119
مدیریت شهری به عنوان یک رویکرد نوین در حل معضلات و مشکلات به وجود آمده در جامعه نقش مهمی به عنوان یک حکومت محلی در عرصه محیط شهری ایفا می نماید.


834
پایان¬نامه حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری ... پایان نامه برنامه ریزی کاهش اثرات منفی زیست ...


83
2-2 فشار توسعه شهری بر محیط زیست ... دیدگاه به منظور بهبود کیفیت زیست محیطی شهر با هدف تصرف ...


5
انسان از آغاز شهرنشینی همواره کوشیده است تا کیفیت زندگی در محیط‌زیست خود را بهبود بخشد.


770
هدف از این مطالعه بررسی نقش مبلمان شهری بر ارتقاء کیفیت محیط شهری و ... های زیست ...


486
امروزه مدیریت شهری تحول یافته است. شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. م دیریت شهری، نقش مهمی در توسعه پایدار محلات شهری در عرصه محیط...


985
... های جامعه شناسی ،جغرافیا،محیط زیست ... های کیفیت زندگی شهری. کیفیت زندگی شهری ...


747
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص‌های بهینة محیط زیست شهری در کلان‌شهر تهران شناسایی، و ضریب اهمیت هر یک از عوامل کمّی‌سازی‌شده و ...


781
توسعۀ پایدار، معیارهای زیست محیطی، کیفیت شهری، مدیریت زیست ... و کیفیت محیط شهری در پی ...


578
از طرف دیگر، وقوع بحران‌های زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست ... کیفیت محیط شهری ...


218
... ارتقای کیفیت محیط شهری و طراحی شهری از بحث ... جشنواره محیط‌زیست شهری با محوریت مدیریت ...


413
هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت محیط ... کیفیت محیط سکونت شهری ... محیط زیست ...