937
مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفه ... شد که مؤلفه زیست‌محیطی با سهم ... محیط شهری؛ کیفیت ...


315
کیفیت محیط شهری و کیفیت مبلمان شهری و کاربرد مبلمان شهری و کاربرد محیط شهری و اهمیت محیط ...


991
شهرها یک پدیده پویا و زنده می‌باشندکه برای سلامتی ساکنین و حفظ بقاء خود به کیفیت محیط شهری ...


613
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


281
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی ...


991
تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396 تعداد بازدید :773 برنامه ریزی شهری؛ ارتقا سطح کیفیت محیط ...


731
انسان از آغاز شهرنشینی همواره کوشیده است تا کیفیت زندگی در محیط‌زیست خود را بهبود بخشد.


464
1- افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مسایل کیفیت محیط­زیست شهری و لزوم مشارکت همه مردم در آن ...


107
هدف از این مطالعه بررسی نقش مبلمان شهری بر ارتقاء کیفیت محیط شهری و ... های زیست ...


141
بر این اساس کیفیت محیط شهری بافت ... ، «مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری»، نشریه محیط شناسی ...


224
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص ...


627
محیط زیست شهری ... است که در استاندارد ایزو 37120 شاخصهایی برای سنجش کیفیت زندگی و خدمات شهری ...


834
عنوان مقاله برنامه ریزی وارتقاء کیفیت محیط زیست شهری با تاکید بر فضای سبز شهری (نمونه موردی ...


39
با بروز بحران‌های متعدد اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ ...


16
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


235
به سوی شهر اکولوژیک - مطلوبیت سنجی کیفیت محیط شهری در رضایتمندی شهروندان - Eco-cityward


352
تاکید مدیریت شهری جدید، افزایش کیفیت زندگی در پایتخت و زیست پذیرترشدن شهر تهران است ...


72
در عصر حاضر، رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن بحران­های مختلف در زندگی شهری از جمله کمبود ...


998
هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت محیط ... کیفیت محیط سکونت شهری ... محیط زیست ...


845
براساس یافته‌ها، کیفیت محیط شهری منطقۀ 18 از دیدگاه ... به معیارهای زیست‌محیطی و ...