453
مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری: مقاله 6، دوره 24، شماره 21، تابستان 1377 اصل مقاله (906 k)


214
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص ...


436
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


610
طراحی وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ای - کیفیت محیط شهری - شهرسازی-طراحی شهری،برنامه ریزی شهری ...


245
سنجش کیفیت محیط زیست شهری با به‌کارگیری مدل شاخص ترکیبی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)


563
در دهه­های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یکی از مباحث کلیدی در حوزه مطالعات انسان و محیط ...


861
پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن باعث افزایش آلودگی و تخریب شدید محیط زیست شهری گردیده و اثرات ...


523
... ریزی بهبود کیفیت محیط‌زیست شهری از این ... ریزی محیط‌زیست شهری نامیده می ...


158
نقش رنگها در زیبایی و کیفیت محیط شهری اگر چه در فرایند ادراک محیط همة حواس پنچگانه دخالت ...


903
کیفیت محیط شهری: دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران


479
ارتقای کیفیت محیط و طراحی شهری از موضوعات مهم در طرح‌های تازه توسعه شهری


596
محیط زیست شهری - محیط زیست شهری چیست؟ - ... پائین بودن یا فقر کیفیت کالاهای مصرفی اولیه در ...


923
بر این اساس کیفیت محیط شهری بافت میانی ... ، «مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری»، نشریه ...


274
مقاله نقش مدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی شهری بر رفاه و کیفیت محیط زیست, در ...


560
مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری ... بازشناخت نقش کیفیت محیط شهری در فضای عمومی با ...


811
ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان: مقاله 3، دوره 18، شماره ...


966
سنجش کیفیت محیط شهری و همچنین ارزیابی ... موسوی، سیروس، 1380، محیط زیست شهری، سیاست‌گذاری و ...


539
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


199
2-2 فشار توسعه شهری بر محیط زیست ... محیط زیست برای هر ... منظور بهبود کیفیت زیست محیطی شهر ...


301
نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری. امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت ...