8
کیفیت محیط شهری و کیفیت مبلمان شهری و کاربرد مبلمان شهری و کاربرد محیط شهری و اهمیت محیط ...


113
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


855
کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ... شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های ...


990
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی ...


743
طراحی وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ای - کیفیت محیط شهری - شهرسازی-طراحی شهری،برنامه ریزی شهری ...


206
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص ...


702
هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست ... شهری از ... کیفیت بیانیه محیط زیست ...


464
پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن باعث افزایش آلودگی و تخریب شدید محیط زیست شهری گردیده و اثرات ...


75
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


98
کیفیت محیط شهری، عامل بسیار مهمی در جهت ایجاد انگیزه در شهروندان به منظور مشارکت در توسعه ...


931
حسین ابوفاضلی: یک مجموعه شهری، ترکیبی از عوامل و اجزای مختلفی است که تحت شرایط و ضوابط ...


144
تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری مورد پژوهش: شهر بابلسر


486
از طرف دیگر، وقوع بحران‌های زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست ... کیفیت محیط شهری ...


510
محیط زیست شهری ... هر شهر دارد. پائین بودن یا فقر کیفیت کالاهای مصرفی اولیه در شهرهای ...


261
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری ... از ابتدای سال جاری تاکنون کیفیت هوای مشهد تنها 9 روز ...


649
ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان: مقاله 3، دوره 18، شماره ...


829
... آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای ... کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس ...


701
کیفیت محیط زیست را می‌توان کیفیت زندگی تلقی نمود و از عوامل مهم توسعه پایدار می‌باشد. در ...


217
کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ... شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های ...


521
۱۹فروردین مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران، تهیه حجم بسیاری از اطلاعات شهری در ...