152
که I n ماتریس همانی n×n است و منظور از AB ضرب ماتریسی است. اگر چنین باشد آنگاه می‌توان ماتریس B ...


606
فیلم آموزشی کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب ‎، به همراه پیاده سازی عملی همه روش‌ها ...


855
در جبر خطی ترانهاده یک ماتریس مانند A ماتریس دیگری است که با نماد A T (به شکل‌های دیگر A′، A tr ...