24
که I n ماتریس همانی n×n است و منظور از AB ضرب ماتریسی است. اگر چنین باشد آنگاه می‌توان ماتریس B ...


484
وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد


155
تعریف. فرض کنید a ماتریسی مربعی باشد. کهاد ام ام ماتریس عبارت است از دترمینان ماتریس مربعی که ...