631
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


452
گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... به گزارش ایسنا ... دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه شد. ...


355
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


815
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


923
گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش ... به وزیر کشور ارایه شد. ...


362
... خصوص حادثه قرچک به دست ... حادثه قرچک به وزارت کشور ... مقتضی به وزیر کشور ارایه شد. ...


160
... خصوص حادثه قرچک ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ...


710
... قرچک به وزارت کشور ارایه ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور ...


406
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


263
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر ...


192
... قرچک به وزارت کشور ارایه ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور ...


138
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


428
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر ...


280
گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه شد ... کشور ارایه شد. ... گزارش حادثه قرچک به وزارت ...


672
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست امد و گزارش ان برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


313
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


242
... حادثه قرچک به ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه ...


899
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست امد و گزارش ان برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


231
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


672
حادثه قرچک ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مامور بررسی ابعاد مختلف این حادثه شد ...