725
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


635
... قرچک به وزارت کشور ارایه ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور ...


542
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


39
... خصوص حادثه قرچک ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ...


399
گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش ... به وزیر کشور ارایه شد. ...


834
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


748
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


607
... قرچک به دست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


872
... گزارش حادثه قرچک به وزیر ... ابعاد مختلف این حادثه شد. ... قرچک به وزارت کشور ارایه ...


567
... قرچک به وزارت کشور ارائه شد ... در خصوص حادثه قرچک واصل شد که برای ... به گزارش ...


138
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست امد و گزارش ان برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


105
... گزارش حادثه قرچک به وزیر ... ابعاد مختلف این حادثه شد. ... قرچک به وزارت کشور ارایه ...


66
... قرچک به وزارت کشور ارائه شد ... در خصوص حادثه قرچک واصل شد که برای ... به گزارش ...


510
با اشاره به حادثه بر ... تصمیم‌گیری در مورد حادثه قرچک در جلسه وزرات کشور ... وزارت خانه برای ...


141
... جمهوری به وزارت کشور ... ماه به وزارت کشور ارائه شد. ... ارایه گزارش ملی حادثه ...


930
گزارش حادثه قرچک , ... سخنگوی وزارت کشور: ... گزارش حادثه قرچک نهایی شد


834
... نقوی حسینی در رابطه با حادثه قرچک ... به گزارش ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه شد;


278
به گزارش وبسایت ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


331
هشت روز پس از «حادثه قرچک»، گزارش آن تهیه شده و از استانداری به وزارت کشور ... حادثه قرچک ...


742
ارائه گزارش حادثه‌قرچک به ... اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه شد. ...