171
درآمد پرستاران در این 10 کشور. به طور قطع پرستاری یکی از با ارزش ترین و مهم ترین مشاغل دنیا است.


605
درسته که حق بیمه زیاده هم برای کار فرما و هم برای کارگر اما طبق قوانین است معمولا تو شغلهای ...