869
TelegraMod برنامه ای جالب برای گوشی های اندروید می باشد که به کمک آن می توانید براحتی گروه خود را در مدت زمان بسیار کوتاهی به سوپر گروه تبدیل نمایید!


106
با TelegraMod 2 گروه های کوچک و با تعداد پایین اعضا را به سوپر گروه تبدیل و حتی برنامه را پس از آن حذف و با تلگرام مورد نظر سوپر گروه را مدیریت کنید